Praktexempel på vad domare och advokater är i stånd till om en korrupt vårdslös kollega blivit ifrågasatt av en enskild gräsrot

Den svenska advokatkåren synes kunna styra och manipulera rättvisans Fru Justitia som man vill. Detta går för sig då yrkesdomarna enligt praxis ser till att statens tjänstemän i rättsapparaten framstår som tillförlitliga och ofelbara. De godtrogna medborgarna vill varken se, höra eller göra något för att hindra manipulationerna. Rädslan för överheten är stor och utbredd i Sverige och civilkurage är mycket sällsynt. Måhända en följd av socialdemokraternas förkärlek till stordrift och ombudsmän, parat med misstänksamhet mot småföretagande och privata initiativ? Den som stämmer sin advokat för vårdslös/korrupt handläggning förlorar därför tvisten i nittionio fall av hundra.
Konstnär: Sonja EM Andersson; se www.sonjaskonst.se

Sonja EM Anderssons oljemålning illustrerar hur Advokatsamfundets höga ledamöter försvårar för Fru Justitia och rättvisan att leverera korrekta civilrättsliga avgöranden när en advokatkollega är svarande i civilmål. Tidigare justitieministern m m Thomas Bodström flankeras av advokaterna Claes Peyron ("etiknämndens" ordförande) och advokaten Rolf Åbjörnsson (advokatetikens skenheligaste "sanningsvittne").

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denna oljemålning av konstnären Sonja EM Andersson visar advokat Sven Jernryd (till höger), vilken hade uppdraget att utreda advokatkollegan Lena Ströms egendomliga vårdslöshet och felgrepp (korruption), som åsamkade enmansbolaget Klemeco Nord AB miljonförluster. Sven Jernryd undertryckte på ett förslaget sätt advokatkollegans värsta klavertramp och hindrade Fru Justitias domare att döma rättvist. Därigenom slapp Ström bevisbördan huruvida hennes grova processfiffel och desinformation till uppdragsgivaren orsakade Klemecos förluster. (Läs om HD:s avslöjande påpekanden i NJA 1992:60)
I mitten står Thomas Bodström, Sveriges tidigare justitieminister och dåvarande ordförande i Justitieutskottet, vilken samtidigt skötte sin advokatrörelse och bevakade advokatsamfundets piedestal och oantastbarhet.
Till vänster sitter dåvarande lagmannen Sigurd Heuman vid Ängelholms tingsrätt, som fördröjde processen i tre år (medan Klemeco förväntades gå i konkurs!) och i sin dom 1996 berömde(!) advokaten Lena Ström för
sin dyrbara förmåga att vilseföra sin huvudman samt försumma sitt uppdrag och skada sin uppdragsgivare på ett förödande sätt. Inte heller denna gång, då en advokat och juristkollega riskerade bakläxa och ansvar, förnekade sig de skenheliga yrkesdomarna. I Sverige tycks domarna ha förhållningsordern att främst värna statens intressen, bland annat genom att se till att ingen skugga faller på de auktoriserade rättstjänarna, exempelvis advokaterna och yrkesdomarna själva. Dessa direktiv kungjordes av bl a förre justitieministern Lennart Geijer.  

Se flera rättsfall som innehåller grov kollegial korruption på www.srsf.se  Denna form av korruption utlöses alltid när en advokat eller annan rättstjänare är svarande i ett civilmål om skadestånd etc.

Läs sammanfattningen av Bertil Burströms upplevelser, som är ett praktexempel på vad domare och advokater är i stånd att göra om en korrupt eller vårdslös kollega blivit ifrågasatt av en enskild gräsrot: http://www.srsf.se/word/140425advokaternasochyrkesdomarnaskollegialitetfarharjafritt.doc


Vill du se en mer detaljerad redovisning med en mängd bevis i pdf-format så klicka på: http://www.srsf.se/rattsfallsexempel.htm  (inrymmer HD-dom och ECHR-dom mm)