Stiftelsen RÄTTSSTÖDSFONDEN - SRSF 
Opinion mot partiskhet och kollegial korruption inom Sveriges rättsväsen.
Webbsidan bygger på bistra erfarenheter hos många företagare och enskilda

Orättfärdiga
 domar

Rättspolitiska
artiklar

Lagar och
etikregler

Forskning efterlyses!

Ändamål Adresser

Stadgar
Protokoll

Stödvillkor Bidragsgivare

Styrelse
Tillsyn

Länkar Boktips

NÅGRA SENTIDA VISSELBLÅSNINGAR OCH HUR DE HAR BEMÖTTS

Anmälan/Klagomål till Förvaltningsrätten om allmänna domstolars positiva särbehandling av advokater.
Beslut
  2017-08-18 från Förvaltningsrätten i Stockholm, som vägrar pröva saken.     
Överklagan  och ansökan om prövningstillstånd till Kammarrätten (Mål nr. 5659-17 Rotel 054)
Dom 2017-10-27 från Kammarrätten i Stockholm (2 sidor)
Ansökan 2017-12-19 till Högsta Förvaltningsdomstolen angående prövningstillstånd (8 sidor)
Anmälan 2020-06-16 till Polisens Nationella Anti-korruptionsgrupp (På inrådan av IMM - Institutet mot Mutor och Korruption)

Bryr Du dig om att en viss grupp konsulter alltid befrias från ansvar av domstolarna även för undermåliga jobb trots att deras kunder kan ha skadats svårt i miljonkronor-klassen? Dessa konsulter kallas advokater och ansvarsbefrias oavsett om de har fifflat, varit svikliga och illojala, slarviga eller inkompetenta!
Jag har i tjugo år visselblåst om dessa missförhållanden i rättsväsendet och skrivit helsidor i Dagens Industri, Företagarförbundets tidning Fria Företagare, SDS/HD/NST etc. plus massor på Internet. Samt klagat hos JO, JK, RRV med flera. Utan synbar verkan.
Sveriges allmänna domstolar har i 120 år skyddat sina civila ”rättstjänare” advokaterna när missnöjd klient stämt en advokat i domstol. I endast fem promille av tusentals tvister har klienterna fått domstol­arnas bifall! Regeringsformen om Likhet inför Lagen gäller alltså inte ALLA!
För hur skulle det se ut om rättvisans tjänstemän avslöjas som mindre tillförlitliga? Huga, huga!
Allt MÅSTE ju SE bra ut i Sverige! För det allmänna anseendets skull!

Oegentligheterna kan betecknas som korruption, grovt tjänstefel och trolöshet mot huvudman (dvs riksdagen och folket). På inrådan av IMM, Institutet Mot Mutor och Korruption anmälde jag den 16 juni 2020 de återkommande mycket allvarliga grundlagsbrotten till Polisens Nationella Antikorruptions­grupp. Länk: 37-sidig anmälan 
Försöker undvika att överskatta juristernas, ämbetsmännens och journalisternas fattningsförmåga genom att skriva extra tydligt och strukturerat. Hoppas enträget på deras pliktkänsla och rättspatos. Och kan grunna på varför journalisterna är så likgiltiga när gammelmedia får understöd av staten!

Aktuellt juni 2020: Palme-mordsutredningen har presenterat en ny misstänkt: "Skandia-mannen"
Svea Hovrätts dom DB 183 av 1989-11-02 i mål B 1952/89 mot Christer Pettersson finns som pdf
HÄR  

 

Klicka här och titta på spännande Målningar och skulpturer ur den omtalade Justitia-sviten

JURIDISK OBSTRUKTION intressanta rättsfrågor. (Ingen jurist har ännu haft modet att svara)
S
e praktexempel med detaljerad redovisning innehållande HD- och ECHR-domar samt många bevis:
http://www.srsf.se/rattsfallsexempel.htm
Rätt skall vara rätt och inte orätt!


"Om Fru Justitia manipuleras
blir rätten en chimär"
 

Varje samhälle behöver
visselblåsare mot
maktmissbruk och fiffel

FRU JUSTITIAS DILEMMA
Rätten gäller lika för alla!


"Alla har rätt till rättvisa
- inte endast de välbärgade"
 

"Att ha rätt är inte detsamma som att rätt i domstol"
 

 

 

Justice must not only be done, it must also be seen to be done! (Europadomstolen)
(Rättvisa skall inte bara skipas, det måste även synas att det är rättvisa som har skipats!)

Skärp kvalitén i domstolarna! Annars gäller ordspråket: "Rättegången vinner han, som styvast ljuga kan"

Att Sverige har statligt auktoriserade jurister är inget fel. Men att dessa ingår i ett självgranskande intressesamfund som föreskriver intern sammanhållning, samförstånd och sinsemellan kritiklös respekt, blir helt fel när någon advokat tagit mutor eller slarvat. Då sluts leden och den anmälande kunden betraktas som fiende. Först kommer omsorgen om ombudsarvodet; hänsynen till kollegorna; omtanken om samfundets anseende, samt sist, insikten om att det finns en förfördelad klient (men det belastar man inte samvetet med). När någon advokat avslöjats och instäms i domstol för skadeståndskrav, börjar advokaterna på svarande- och kärandesidan att samarbeta i det fördolda genom att förhala tvisten och undanhålla kollegans allvarligaste underlåtelser samt föra klienten bakom ljuset med alla medel. Advokaterna kan bli hur intellektuellt ohederliga som helst för att den ifrågasatta kollegan skall slippa bevisbördan för sitt bestridande av orsakssambandet mellan anmärkningsvärt undermålig handläggning och följdverkningarna därav.
Detta kan gå för sig i Sverige, då yrkesdomarna ser till att ta fasta på advokaternas bortförklaringar och ohederliga advokatyr. Sveriges sista skrå Advokatsamfundet liknar en maffia med lagskydd från en godtrogen Riksdag. Denna maffia skyddar sina egna för att förtiga och dölja medlemmarnas brott, försummelser och annat orättfärdigt, i strid med samfundets etikregler som föreskriver att advokater inte får främja orätt. Men att tiga och undanhålla är detsamma som att systematiskt främja orätt!

För att eliminera den destruktiva och skadebringande kåranda som Sveriges advokatsamfund för med sig, borde detta yrkesskrå upplösas och ersättas med helt fristående jurister som regelbundet testas, vidareutbildas och certifieras av ett halvstatligt organ med representanter från konsumentsidan, näringslivet, arbetstagare- och arbetsgivareorganisationer samt juridisk forskning och sakpolitiskt förtroendevalda. Det skall vara uttryckligen förbjudet att ta särskilda hänsyn till andra juristkollegor! Säkerligen skulle sådana fristående certifikat-jurister ta bättre hand om sina klienter och huvudmän utan ovidkommande sidoblickar. Slutresultatet skulle bli färre egendomliga och tvivelaktiga domar och beslut samt ökad tilltro till den svenska rättsapparaten samt inte minst - väsentligt minskade kostnader för svenska staten.  

Den svenska advokatkåren synes kunna styra och manipulera rättvisans Fru Justitia som man vill. Detta går för sig då yrkesdomarna enligt praxis ser till att statens tjänstemän i rättsapparaten framstår som tillförlitliga och ofelbara. De godtrogna medborgarna vill varken se, höra eller göra något för att hindra manipulationerna. Rädslan för överheten är stor och utbredd i Sverige och civilkurage är mycket sällsynt. Måhända en följd av s-partiets förkärlek till stordrift och ombudsmän, parat med misstänksamhet mot småföretagsamhet och privata initiativ?                                 

Läs vad Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg skriver i tidskriften Advokaten nr 9, 2008:
"Advokater är i grundläggande avseenden reglerade i lag. Lagstiftningens syfte är att garantera medborgarna tillgång till oberoende advokater med hög etik och professionalism som är villiga att företräda enskilda och företag. Denna reglering är tillkommen i det demokratiska rättssamhällets intresse. För advokatens samhällsuppgift är därför klienternas och samhällets förtroende nödvändigt. Och utan fria och oberoende advokater finns inget rättssamhälle och ytterst – ingen demokrati."

Undertecknad markerar "oberoende" i fetstil. Advokaterna i Sverige är nämligen enligt stadgar och regler förpliktade till sammanhållning, samförstånd  och ett högaktningsfullt hänsynstagande gentemot varandra samt att undvika uppriktig kritik mot kollega i media. Således är Sveriges över 5 500 advokater inte oberoende. I synnerhet inte i förhållande till sina kollegor när en privatperson eller ett företag begär en rättsutredning om någon advokats märkliga handläggning och därefter ber en advokat biträda i efterföljande skadeståndsprocess. Det förekommer hundratals liknande intressekonflikter och jävssituationer årligen! Slutsatsen blir att Sverige numera inte är något rättssamhälle om man håller sig till Rambergs skenheliga teser!

/Bertil Burström, i maj 2014. Nedtecknat efter åtskilliga år av funderande och forskning kring egna och andras rättsfall och tillkortakommanden på grund av dubiösa advokater och yrkesdomare i vårt lotteriliknande, för att inte säga kotteri-liknande, rättsväsende.

Vi är många privatpersoner, småföretagare och kvalificerade jurister/juridikstudenter jämte professorerna Hans Klette, Bill W Dufwa, Gunvor Wallin, Lars Bo Langsted..., som upplevt och konstaterat att Sverige har en rigid och myndighetsbeskyddande rättskultur, som markant skiljer sig från andra välståndsländer. Detta innebär att myndigheter, myndighetspersoner och myndighetsliknande jurister och samfund medvetet särbehandlas och favoriseras i förhållande till vanliga medborgare och företag i samband med klagomål, polisutredningar och rättegångar, i synnerhet i civilmål. Det finns inget lagstöd för detta ojämlika förhållningssätt, men det fortlever genom tradering och direktiv från vissa politiker och chefer knutna till rättsväsendet. Dessa grundlagsbrott kan fortgå genom försummelser och missgrepp under åren av Sveriges riksdag och regeringar. Kvalitetssäkringen har stora brister. Fortfarande gäller följande:
1.  Högsta domstolen tillåts avvisa ansökningar om prövningstillstånd utan att motivera sina avslag med hänvisning till skäl och vilka adekvata prejudikat som redan existerar. - Följaktligen blir det ingen synbar kvalitets-kontroll i någondera riktning!
2. Samtidigt som Justitiekanslern skall bevaka att inga systemfel förekommer i domstolarna, är JK  statens "försvarsadvokat" vid ansvars- och skadeståndskrav från medborgarna vid myndighetsfel. - Vems parti tar då JK i sådana lägen - statens eller medborgarnas?
3.  Justitieombudsmannens uppgifter kolliderar ibland med JK:s. Chefs-JO utses ofta bland de servilaste i etablissemanget. År 2013 utsågs en jurist, som tidigare varit ordförande i Advokatsamfundet och därefter domare i ECHR: Elisabeth Fura, som
bl a i ett fall förnekade att hon hade medverkat i ett visst beslut, trots att hon står som en av de tre domarna och undertecknarna i ärendet. Se Orättfärdiga domar nr 5, mörkröd text, längst ner)
4.  Tjänstemannaansvaret gentemot medborgarna vid offentlig förvaltning avskaffades 1974. Sanktioner behöver rättstjänarna sällan riskera. Den som inte riskerar straff blir erfarenhetsmässigt gärna maktberusad och arrogant!
5
.  Sverige saknar, till skillnad från många andra välståndsländer, en författningsdomstol. Detta innebär att felaktig handläggning, oriktiga lagstöd och källhänvisningar inte blir granskade och korrigerade. JK och JO försummar att sköta dessa frågor.
6.  Vid merparten av rättsliga avgöranden i första rättsinstans krävs sedan 2008 prövningstillstånd även för  överprövning i andra rättsinstans. Således inte bara till de högsta rättsinstanserna HD och HFD! Omprövningen i andra rättsinstansen är av kostnadsskäl summarisk och översiktlig. Kvalitetssäkringen kan följaktligen helt utebli!
7.  Som ytterligare försvårande omständighet för att en medellös person/företag skall åtnjuta en fullgod rättsprövning har tillgången till statlig rättshjälp reducerats kraftigt  de senaste åren.
8.   Part kan inte få advokathjälp genom avtal om andel av framtida ekonomiska utfall. Av mindre bemedlad part kräver advokater vanligtvis ett väl tilltaget förskott på arvodet redan innan ärendet inläses.
9.   Tappande part i första rättsinstans måste ställa fullgod säkerhet eller deponi på motpartens krav och kostnader om denne så begär. Detta gäller även om domen överklagas. I Norge och många andra länder är detta inte möjligt förrän domen vunnit laga kraft.

Denna oljemålning visar advokat Sven Jernryd (höger), vilken hade uppdraget att utreda advokatkollegan Lena Ströms egendomliga vårdslöshet och felgrepp (korruption), som åsamkade enmansbolaget Klemeco Nord AB miljonförluster. Sven Jernryd undertryckte på ett förslaget sätt advokatkollegans värsta klavertramp och hindrade Fru Justitias domare att döma rättvist. Därigenom slapp Ström bevisbördan huruvida hennes grova processfiffel och desinformation till uppdragsgivaren orsakade Klemecos förluster. (Läs om HD:s avslöjande påpekanden i NJA 1992:60). Konstnär Sonja EM Andersson
I mitten står Thomas Bodström, Sveriges tidigare justitieminister och dåvarande ordförande i Justitieutskottet, vilken samtidigt skötte sin advokatrörelse och bevakade advokatsamfundets piedestal och oantastbarhet.
Till vänster sitter dåvarande lagmannen Sigurd Heuman vid Ängelholms tingsrätt. Tingsrätten fördröjde processen i tre år (medan Klemeco förväntades gå i konkurs!) och i sin dom 1996 berömdes(!) advokaten Lena Ström för sin förmåga att vilseföra och skada sin huvudman och uppdragsgivare på ett förödande sätt. Inte heller denna gång, då en advokat och juristkollega riskerade bakläxa och ansvar, förnekade sig de skenheliga yrkesdomarna. I Sverige tycks nämligen dessa ha en förhållningsorder om att värna statens intressen i första hand, bland annat genom att se till att ingen skugga faller på de auktoriserade rättstjänarna, exempelvis advokaterna och yrkesdomarna själva. Dylikt förhållningssätt har offentligt meddelats av bl a förre justitieministern Lennart Geijer.  

Denna målning illustrerar hur Advokatsamfundets höga ledamöter försvårar för Fru Justitia att leverera korrekta avgöranden när en advokatkollega är svarande i civilmål. Tidigare justitieministern Thomas Bodström flankeras av advokaterna Claes Peyron ("etiknämndens" f d ordförande) och advokaten Rolf Åbjörnsson (advokatetikens "sanningsvittne"). Konstnär Sonja EM Andersson, Höganäs.

Statens tjänstemän är enligt grundlagen förpliktade att sköta sina åligganden rättvist och korrekt samt behandla alla medborgare lika oberoende av etnicitet, yrke och samhällsställning. Principen om allas rätt till likabehandling är ledstjärnan i en rättsstat. Beprövad erfarenhet visar dock att poliser och kriminalvårdare har omåttligt hög ansvarsimmunitet och tilltro i förhållande till allmänheten. I Sverige har även den privata myndighetsliknande advokatkåren motsvarande ansvarsimmunitet  när det gäller civila tvistemål. Därför har  knappt någon klient, som yrkat skadestånd från advokat för undermålig handläggning, tillerkänts en enda krona i lagakraftvunnen dom sedan Sveriges advokatsamfund bildades 1887! Domstolarna låter grundlagen RF 1:9 stå tillbaka för hänsynen till "myndighetspersonen"! I detta avseende intar Sverige en skandalös bottenplacering i förhållande till jämförbara länder.

Den myndighetsbeskyddande rättskulturen i Sverige (omvittnad även av utländska juristauktoriteter) är systematisk och inarbetad sedan sekler. Advokaterna tiger eftersom det är lönsamt att stämma en kollega. Man vet samtidigt att det är näst intill utsiktslöst för allmänheten, men berättar inte detta för uppdragsgivaren. Girigheten är omättlig. Liksom hyckleriet och skenheligheten.

Svenska staten är enligt lag skyldig att tillhandahålla en objektiv och opartisk domstol för tvistlösning. Denna skyldighet uppfylls inte kvalitetsmässigt om svaranden är advokat. Detta är allvarligt då advokatens främsta uppgift är att vara allmänhetens och företagens lotsar och talesmän i rättssystemets labyrinter. Då advokaterna vet att man har "rättvisans" beskydd, kan man prioritera egna intressen och kollegorna före klienten. Detta kan utmynna i orättfärdiga rättsutredningar och domar samt genererar även en arrogant och måttligt hängiven advokatkår.

Alla advokater har en basal ansvarsförsäkring, som täcker ett antal miljoner och kan förstärkas med tilläggsförsäkringar om advokatbyråns verksamhet innebär stor riskexponering. Om försäkringen tas i anspråk i en förlikning riskeras höjda försäkringspremier. Den advokat som tagit mutor av motparten eller tredje man med intressen av att knäcka advokatens huvudman, förbjuds självfallet av bestickarna att ingå förlikning och ta försäkringen i anspråk. Mutkolven nödgas finna sig i att klienten går till offentlig domstol med sitt skadeståndskrav. Undertecknad är inte ensam om att ha fått denna verklighetsupplevelse. Jag har bland annat upplevt att den advokat jag klandrade, vägrade diskutera den opartiska rättsutredningen med de tre rättsutredarna, trots att hennes försäkringsbolag (Wasa) medgav vårdslöshet och betalningsansvar. Försäkringsgivaren förhindrades att betala ut begärt skadestånd på grund av advokatens vägran!

Mutor förekommer alltmer i Sverige. Detta beror inte bara på pengar från sedvanlig kriminalitet utan även på svarta pengar från fiffel med statliga bygg- och renoveringslån samt bidrag och omfattande fusk med EU-bidrag etc. Då kvalitetssäkringen är undermålig i de svenska domstolarna löper advokater och etablissemanget ingen risk, utan kan förvänta friande domar och beslut, medan Svensson och Co ruineras och inte kan förstå hur det kan bli så fel i de instanser, där orätt borde vika för vad rätt och rättfärdigt är.

Om det nu verkligen måste vara så att rättvisans och myndigheternas tjänstemän måste stå över lagen (!?), borde den dunkla anledningen förklaras för folket på ett begripligt sätt. I annat fall blir företag och enskilda lurade att lita på domstolarna och i onödan riskera ansenliga belopp, gå i konkurs och tvingas lämna hus och hem, även när deras rättssak är bevisligen extra stark och välgrundad. Dylika "justitiemord" har skett i hundratals fall genom åren. Egendomliga domslut behöver alltså inte bero på något "domstolslotteri" utan kan bero på ett suspekt och anti-intellektuellt domstolsbeskydd. På grund av de oöverblickbara riskerna med att hävda sin rätt vid dessa partsställningar riskerar även den svenska företagsamheten att hämmas.

Frågan är hur länge den beskrivna ojämlikheten skall råda? En annan fråga är om och när oberoende forskare "vågar" studera den kollegiala korruptionen, som så grovt kränker grundlagen och de rättssökande? 

Staten Sverige är i egenskap av garant för en objektiv och opartisk rättsordning ensam ansvarig om domskvaliteten är klandervärd. Därför är staten skyldig att utge skadestånd till dem som i partiska och orättfärdiga rättegångar blivit orättvist och kriminellt behandlade.                      _____________________

P.S. Ovanstående påståenden är välgrundade. Studera ett av 100-tals fall med flera robusta bevis, se: www.srsf.se/rattsfallsexempel.htm   (Kronologisk redovisning med bevis, som bör läsas direkt på skärmen)
Ingredienser:
HD-dom (NJA 1992:60) i det tvistemål som föregick ansvarsmålen; I ansvarsmål nr 1 (initierat av prof Lars Heuman m fl och Folksam) fick advokaten beröm av TR och HR, trots att hon kallade in flera vittnen för en rättsgrund som inte åberopades, vilket innebar rättegångsmissbruk och grov desinformation till huvudmannen under tre år; Advokaten ifråga var styrelseledamot i Advokatsamfundet, men drog sig inte för en grov processuell kupp; JK-erinran; Dom i ECHR, där svenska beredningsjurister(?) plockade bort anförda huvudgrunder och satte in en marginell omständighet i domskälen som påstådd bakgrund till klagomålet!

Som nämndeman, tidningsläsare och polisnämndsledamot har jag sett många indicier och bevis på hur kriminalvårdare och poliser särbehandlas positivt då någon omhändertagen anmäler att ha blivit misshandlad av poliser eller vakter. De allra flesta anmälningarna utreds ej närmare eller läggs ned och leder inte till rättssak och fällande dom.  D.S.

Är det verkligen OK att yrkesdomare låter kollegiala hänsyn gå före allas likhet inför lagen? Reagera och agera!

Verkligheten visar att svensk rättvisa ibland inte är korrekt rättvisa. Att gå till domstol är ett lotteri, säger erfarna advokater! Domskäl och anförda grunder kan redovisas genom vinklade formuleringar av domstolarna. Rättskvalitet kräver rättskänsla, integritet och oberoende samt en fungerande kvalitetskontroll av Högsta domstolen, JK och JO! Denna kontroll är i princip obefintlig i Sverige, särskilt när det gäller civilmål mot advokater och andra rättstjänare! I kungariket Sverige är flatheten mot överheten utbredd, medan civilkurage är en bristvara. Vänskapskorruptionen frodas.
Mycket pekar på att domstolsjuristerna skyddar Sveriges myndighetspersoner, vilket medför att företag och enskilda diskrimineras i civilmål. Advokater betraktas som myndighetspersoner, även om de är enskilda "krämare i juridik"! Sverige är ingen rättsstat där likhet inför lagen gäller alla. Vissa är "mer jämlika" än andra! Tusentals personer med "rätt yrke och samhällsställning" favoriseras av domstolarna. Yrkesdomare kan missbruka sin förtroendeställning och strunta i grundlagen. Den allmänna rättshjälpen är kraftigt beskuren och förbehållen ett fåtal - men inte näringsidkare. Advokathjälp kostar 1 400:- till 4- 5 000 kronor per timme, ofta med förskottskrav.
I Sverige utses chefsdomarna av bl a advokater!


RÄTTSSTÖDSFONDENS ÄNDAMÅL är att bistå när rättvisan fallerat. Vi vill hjälpa dem som på grund av kvalitetsbrister i rättsapparaten förlorat sina pengar på att söka sin rätt. Även den hederligaste kan råka illa ut i domstol. SRSF arbetar ideellt och har inga administrationskostnader. SRSF stöds av dem som vill ha likhet inför lagen och kan avvara en slant till vår stödfond. I gengäld kan bidragsgivarna ta del av Rättsstödsfondens råd och erfarenheter i olika rättsfrågor. Ring eller mejla!  

Forskningen (professor Bo Rothstein m fl) visar att tjänstemän i offentlig förvaltning inte alltid känner grundlagen RF 1:9 (skyldigheten att beakta allas likhet inför lagen)! Praktikfall visar att det förekommer kollegial korruption mellan juristdomare och advokater samt bland andra myndighetspersoner. De för allmänhetens tilltro förödande missförhållandena fortlever på grund av att det saknas en fungerande kvalitetskontroll samt ett straffsanktionerat tjänstemannaansvar. Det är tydligt att Högsta domstolen vägrar överpröva "känsliga" mål. HD och hovrätterna behöver inte ens ange motiv till sina avslagsbeslut, trots att det vore lätt att informera om vilka avgöranden som redan belyser en väckt rättsfråga. Med kryptiska formuleringar kan en "skicklig" juristdomare motivera ett orättfärdigt beslut. Läs fördjupande redovisning under "orättfärdiga domar". Är det inte konstigt att sund moral och rättskänsla inte ingår i anställningskraven för domare, poliser, åklagare och advokater? Kan ett samhälle klara sig i längden med mer eller mindre nogräknade experter bland sina beslutsfattare?


"Till ett hållbart rättssamhälle bidrar inga hycklare, svansviftare och slingerbultar - däremot raka och orädda medborgare"

Skulptur/text: Bertil Burström, 2008

 

EFTERLYSNING:
Vi efterlyser lagakraftvunna domar där svensk klient tillerkänts skadestånd i tvist mot advokat de senaste hundra åren!
 Nog borde det väl finnas mer än en handfull undantag från "regeln" att advokater uppsåtligt särbehandlas positivt vid ansvarstvister i domstol? Men det är ju klart - finns inga, så går det ju inte att hitta flera.


Ett fall har uppdagats som bekräftar regeln om subjektiv särbehandling: Dom 16 dec 2008 i mål T 2542-08 vid Hovrätten för Västra Sverige.  Ombud för den tyska käranden mot en advokat var Michael Berg.

I Sverige finns endast ett fall i HD där en advokat (Emil Heijne med biträde) varit svarande i tvistemål; NJA 1949 s 271. (
Käranden var dödsboet efter ett f d hovrättsråd och verkställande direktör för ”Lagboksförlaget” Norstedts). Detta är enda beskrivna rättsfallet från HD angående advokaters rådgivnings- och handläggningsansvar gentemot enskilda klienter. Det miljonskadestånd som hovrätten dömde ut, prutade HD ner till noll kronor.

Hovrätterna har avgjort åtskilliga klagomål mot advokater då tingsrätternas domar för det mesta går kärandena och klienterna emot. I en äldre hovrättsdom klandras faktiskt en advokat, nämligen i rättsfallet RH 21:82 från 1982, där en medlem i ett LO-fackförbund tillerkändes skadestånd från advokaten ”A” som i en lönetvist hade underlåtit inhämta relevant kunskap om de fackliga avtalen och tillgodose klientens intressen fullt ut. (Det var alltså ingen vanlig "menig" som förde talan utan ett fackförbund).
 

"HUNDAR ÄTER INTE HUNDAR" 
Läs "Canis non est Canem"  från studien "Likhet inför lagen" av prof. Christian Diesen, jur kand Sebastian Frizzo m fl: "Sammanfattningsvis konstateras att klientens möjlighet till framgång med en skadeståndstalan
(mot advokat) är om inte obefintlig så i alla fall minimal… Faktum är att man utifrån denna undersökning inte helt och hållet kan avfärda misstanken om att advokaterna gynnas av rättssystemet. …Så länge civilprocessen ser ut som den gör idag bör klienten avrådas från att inleda en skadeståndsprocess mot sin advokat.”
 

Annons
           KONSUMENTUPPLYSNING

Söker du juridisk hjälp, undvik advokat! Även advokater kan slarva eller liera sig med motparten så att du skadas ekonomiskt. Om advokaten vägrar betala skadestånd får du heller inget i domstolen! I princip ingen klient lyckas. Utfallet är ett mot tusen (tvistemål) sedan förförra seklet. Anlita i stället en vanlig kompetent jurist. Begär riskavtal så att arvodet endast blir en skälig andel av utfallet. Kräv tillräcklig ansvarsförsäkring.                        

SVENSK ADVOKATETIK 
Att advokater skyddar varandra mot vakna klienter förklaras bl a av Advokatsamfundets portalstadga § 1:
"... har till ändamål att tillvarataga advokaternas allmänna yrkesintressen samt att verka för sammanhållning och samförstånd mellan advokaterna."  
Se även Etikreglerna; § 51: "Kritik  mot kollega skall vara saklig och måttfull."
Ledare i tidskriften Advokaten nr 2-2008: "Disciplinnämndens huvuduppgift är att fastställa vad som är advokaters yrkesetik, inte att straffa".
"Kvalitetskontrollen" sköts i huvudsak av advokaterna själva, därför blir utfallet att högst en klient av tio får gehör för sin kritik. I Danmark, som har en objektiv tillsynsnämnd med neutral ordförande, får klienterna gehör på sina klagomål fyra gånger så ofta!
Läs även professor Christina Rambergs kritik av den svenska advokatkåren i Domareförbundets tidskrift 2006 nr 2. Illa - men värst av allt är att yrkesdomarna skyddar advokater som misskött sina uppdrag för företag och enskilda!

Anmälan till Europadomstolen kan vem som helst göra - Se exempel från 22/9 2008

VEM BÄR SKULDEN?
"En grundval i ett civiliserat rättssamhälle är en ständigt vaksam och rättrådig
tillämpning av rättvisa lagar och regler. Om samhällsbygget försummas, ruttnar det och
dess ömkansvärda invånare får bereda sig på en sorgesam hädanfärd..."

"Jäv, frimureri och kåranda" - Insändare i HD/NST den 19/10 2012.

"Skenhelighet och hyckleri" - (Är jurister ofelbara?) Insändare i HD/NST 3/9 -08 och i SDS 6/9 -08

"Sverige måste vara unikt: Här är alla offer, utom brottsoffren" Ledare i SvD 12 april 2008

"Frånvaron av nej-sägare är ett demokratiskt problem"
professor em Lennart Lundquist i Akademikern nr 3/2008

 

Orättfärdiga
 domar

Rättspolitiska
artiklar

Lagar och
etikregler

Forskning efterlyses!

Ändamål Adresser

Stadgar
Protokoll

Stödvillkor Bidragsgivare

Styrelse
Tillsyn

Länkar Boktips

 

Ingressbild: FRU JUSTITIAS DILEMMA 142x104 cm   Samtliga oljemålningar  av konstnären Sonja EM Andersson     
© Webbdesigner/ansvarig skribent: Bertil I Burström   Webbsajten introducerades på Internet 15 februari 2006
Uppdaterad: 2020-06-30