Rättsstödsfonden SRSF  (<till startsidan)


LAGAR OCH ETISKA REGLER"MAKTEN OCH RÄTTVISAN"
Oljemålning 135 x 90 cm


LAGAR OCH REGLER FÖR ADVOKATER OCH ANDRA JURIDIKKONSULTER
Ett urval lagar och regler som varje legitimerad advokat är skyldig att efterleva
      
(gäller alla ledamöter av Sveriges Advokatsamfund)

1. RättegångsBalken, 8 kap 4 § (antagna av Sveriges Riksdag: 
"En advokat skall i sin verksamhet redbart och nitiskt utföra de uppdrag som anförtrotts honom och iaktta god advokatsed."
 

2. Advokatsamfundets Vägledande regler om god advokatsed - utdrag; kopplade till RB 8:4 (Etikreglerna):  Se de nya vägledande reglerna som trädde i kraft den 1 januari 2009.
Här nedan citeras utdrag ur de etikregler som gällt sedan 1984.

§ 1
    "Advokats främsta plikt är att … efter bästa förmåga tillvarata klientens intressen. Han är skyldig att främja dessa utan att låta sitt handlande påverkas av tanke på egna fördelar eller obehag …  Advokat får inte främja orätt.".......
§ 18
    "Advokat är skyldig att gentemot klienten iaktta trohet och lojalitet".....
§ 23
  "Juridiska råd skall vara grundade på erforderlig undersökning av gällande rätt. Uppdrag skall utföras med omsorg, noggrannhet och tillbörlig skyndsamhet …".....
§ 24
  "Klienten skall på lämpligt sätt hållas underrättad om vad som förekommer vid utförandet av hans uppdrag. Förfrågningar härom från klientens sida skall besvaras skyndsamt."....
§ 41
  "Advokat får inte vilseleda motparten genom att om faktiska förhållanden eller innehållet i rättsregler lämna uppgifter, som han vet är oriktiga." ...  (Anm: Detta gäller självfallet i ännu högre grad advokatens förhållande till sin klient)
§ 44 st 1
"Såsom ombud eller biträde i rättegång är advokat skyldig att i allt iaktta vad rättegångsbalken och andra författningar rörande processen föreskriver. Han är skyldig att ordentligt sätta sig in i saken och att bedriva denna med den omsorg och skyndsamhet som god rättsskipning kräver."....
§ 45 st 2
  "Advokat får inte medverka till att bevis undertrycks eller förvanskas …" 

Anmärkning:
D
e svenska advokaterna har en unik särställning i jämförelse med motsvarande yrkesgrupper i Europa i övrigt. Advokatsamfundet är Sveriges sista skrå i ett skråväsen, som avskaffades redan på 1800-talet. Anmärkningsvärt för en rättstat är att det inte är någon demokratiskt sammansatt nämnd utan skrået självt, som avgör vem som skall få bli medlem och åtnjuta de långtgående privilegier som Sveriges Riksdag beslutat ska gälla för advokatskråets medlemmar. Advokat är en yrkestitel som är skyddad av svensk lag. Redan invalda ledamöter kan genom sin röst stänga ute den jurist, som måhända agerat alltför kraftfullt för sina uppdragsgivare mot de advokater, som var motsidans ombud. Advokaten utför vanligtvis sina uppdrag vid den domstol och på den ort där kontoret är beläget. Till följd av sina privilegier, samt att domstolen enbart väljer ut och förordnar advokat till offentlig försvarare med sitt ”enrums­privilegium”, sitt monopol vid grupptalan, konkursförvaltning m m, är den svenska advokaten något av domstolens betrodde tjänsteman med en tydlig prägel av myndighetsperson. Denna ställning saknar motstycke i Europa trots att advokaterna är fria näringsidkare eller enskilda löntagare. Dessa över femtusen advokater har förutom sina lagfästa monopol och yrkesprivilegier även en egen tillsyns- och disciplinnämnd. Denna etiknämnd består av åtta advokater, varav en av dessa är ordförande, samt tre lekmän utsedda av regeringen.
 

HandelsBalken, kapitel 18   (Uråldrig lag om sysslomän, konsulter och ombudsmän):
§ 1 
"Varder man av annan ombuden, att å dess vägnar något syssla och uträtta, och säger där ja till; tage fullmakt, och ligge där sedan hans vårdnad å; göre och redo och besked för det han om händer får."
§ 2
  "…Går ombudsman vidare, än honom betrott är; rätte själv upp all skada …"
§ 3
  "Handlar syssloman oredligt, brukar list emot honom, som fullmakt gav … svare till all skada"
§ 4
  "… Är ombudsman av försummelse, eller svek, vållande till skadan; plikte då han som sagt är."      


BrottsBalken, BrB 10 kap 5 §  (Om förskingring och annan trolöshet mot huvudman): 
"Om någon, som på grund av förtroendeställning fått till uppgift att för någon annan sköta ekonomisk angelägenhet eller självständigt handha kvalificerad teknisk uppgift eller övervaka skötseln av sådan angelägenhet eller uppgift, missbrukar sin förtroendeställning och därigenom skadar huvudmannen, döms han för trolöshet mot huvudman till böter eller fängelse i högst två år......
    Är brottet grovt, skall dömas till fängelse, lägst sex månader och högst sex år. Vid bedömande av huruvida brottet är grovt skall särskilt beaktas, om gärningsmannen begagnat falsk handling eller vilseledande bokföring eller tillfogat huvudmannen betydande eller synnerligen kännbar skada.
    Missbrukar någon, som fått till uppgift att sköta rättslig angelägenhet för någon annan, till förfång för huvudmannen sin förtroendeställning, döms han enligt första stycket, även om angelägenheten inte är av ekonomisk eller teknisk art."  
(Lag 1986:123, som trädde i kraft 1 juli 1986).


AVTALSLAGEN

Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område - följ denna länk till Svensk Författningssamling - SFS.

 

LAGAR OCH REGLER FÖR DOMARE

Tvingande regler om allas rätt till likabehandling, som varje domare och andra offentliga rättstjänare och myndigheter är skyldiga att efterleva:

A.   
Sveriges Grundlag
stipulerar i 1 kap. Regeringsformen (RF) om  Statsskickets grunder:
RF 1:2 - "Den offentliga makten skall utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet..."
RF 1:9 - "Domstolar samt förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör uppgifter inom den offentliga förvaltningen skall i sin verksamhet beakta allas likhet inför lagen samt iakttaga saklighet och opartiskhet." (Lag 1976:871)

B.   
Sveriges Grundlag innehåller även omfattande domarregler enligt 1734 års lag (härstammar från Olaus Petri omkring år 1540), som finns återgivna på fem sidor under rubriken - "Några allmänna regler, där domaren skall sig alldeles efter rätta."

C.   
Sveriges Grundlag innefattar även den gamla domareden enligt RB 4:11, som varje domare och nämndeman måste gå ed på att efterleva innan han får tjänstgöra:
    "Jag N.N. lovar och försäkrar på heder och samvete, att jag vill och skall efter mitt bästa förstånd och samvete i alla domar rätt göra, ej mindre den fattige än den rike, och döma efter Sveriges lag och laga stadgar; aldrig lag vränga eller orätt främja för släktskap,  svågerskap, vänskap, avund, illvilja eller räddhåga, ej heller för mutor och gåvor eller annan orsak, under vad sken det vara må; ej den saker göra, som saklös är, eller den saklös, som saker är. Jag skall varken förr, än domen avsäges, eller sedan uppenbara dem, som till rätta gå, eller andra de rådslag rätten inom stängda dörrar håller. Detta allt vill och skall jag som en ärlig och uppriktig domare troget hålla."

Anm.: Ed skall avläggas inför domstol eller inför rättens ordförande. (Lag 1975:1283)
 

D.
Olaus Petris domarregler
 

När 1734 års lag första gången skulle tryckas, beslöts att dessa domarregler som sannolikt författats av Olaus Petri omkring ar 1540 skulle bifogas "som tillförne alltid vanligt varit” Det har sedan blivit praxis att ta med dem i senare utgåvor av lagboken, och så sker fortfarande.

Några allmänna regler, där en domare skall sig alldeles efter rätta:

En domare skall först besinna, att han är en Guds befallningsman, och det ämbete han förer, det hörer Gudi till, och icke honom själv, och därföre hörer domen, som han avsäger, Gudi till, efter det han avsagd varder i Guds ämbete, på Guds vägnar, så att det är visserligen Guds dom, och icke människors. Och ty ligger domaren där makt uppå, att han ser sig visligen före, att han icke på Guds vägnar dömer en falsk dom, med vilken han dömer sig till evig fördömelse, efter det han missbrukar Guds dom och befallning till övervåld och orätt, som till rätt av Gud insatt är. Men där han haver vilja till att döma rätt, och rannsakar grant efter sitt yttersta förstånd om rätten, och kan dock icke för sin oförståndighet finna på rätten, och säger så en falsk dom, då haver han någon ursäkt, att han är kommen på den falska domen emot sin vilja av våda, och icke av berått mod, och om där skall gå straff efter, då bör det vara vådabot.
1. Efter det att domaren förer Guds befallning till att döma rätt, därföre bör honom med all makt vinnlägga sig därom, att han vet vad rätt är: ty såsom han icke tjänar till en predikare, som icke vet vad i skriften står, och vad grund och mening däruti är, så tjänar han ock icke till en domare, som icke vet vad lagen innehåller, och vad grund och mening däruti är, och huru de brukas skola. Och därföre stå de farligen och göra uppenbar orätt, som skicka dem ut för domare, som intet förstånd hava. Förty huru skola de döma rätt, som icke veta vad rätt är? Och de som sådana oförståndiga domare utskicka, skulle befrukta sig, att de bliva visst delaktiga med i de falska domar, som avsagda varda. De stå ock själva farligen, och föra sig i obestånd, som taga sig domarämbete uppå, och kunna det dock icke förestå.
2. Så skall ock domaren tänka däruppå, att såsom han är själv Guds befallningsman, så hörer ock folket, som han döma skall, Gudi till, så att han skall med Guds, och icke sin egen befallning, döma Guds och icke sitt eget folk. Ty skall han så döma Guds folk, som han vill stå till svars inför honom, som folket tillhörer.
3. Desslikes skall han ock besinna, att domarämbetet är för den menige mans bästa insatt, och icke för domarens eget bästa, och därföre skall han bruka det den menige man, och icke sig själv, till godo, ändock det är honom väl själv med till godo, när det rätt brukat varder. Dock skall han söka det meniga bästa med ämbetet och icke sitt eget. Ty domaren är för den menige mans skull, och icke den menige man för domarens skull.
4. Och av det nu sagt är, kan man klarligen märka, att de stå farligen för Gud, som driva all lagen därefter, att de skola få stora sakören, ty lagen är icke given för saköre skull, utan för rätt skull, den menige man till nytta och gagn, och icke till olaglig beskattning, skada och fördärv. Och de fogdar och befallningsmän, som allt söka därefter, att de skola draga deras herrar stora sakören till handa, de äro herrens skadliga fiender. Förty det som så orättfärdeligen sammanlägges, det drager bort allt det herren haver själv rättfärdeligen sammanlagt. Och därföre då haver herren inga så skadliga fiender som sådana hans egna fogdar äro: ty en orättfärdig penning drager tio rättfärdiga bort med sig. Och därföre kan ingen göra herren större skada, än att han låter komma orättfärdiga sakören in i herrens fatbur, förty allt rättfärdigt gods, som där är inne, det drager han ut med sig, och såsom man säga plägar: det skall vara starka lås, som skola kunna hålla inne en orättfärdig penning, och det med synden fås, det med sorg förgås. Saken är därtill, att när Gud, som domarämbetet insatt haver, ser att det så begynner komma i missbruk, att man söker sitt eget gagn därmed, som man skulle söka det meniga bästa med, och brukar det därtill att göra övervåld med, som övervåld skulle förtagas med, så låter han då komma därtill, att där vi mena att hava gagn utav, där få vi allra största skada av, och det är vår girighets rätta lön. Och så uppväcker Gud oss örlig och krig, eller andra skadliga bekostningar, där både rättfånget och orättfånget gods måste förspillas, och sker där rätt utinnan, medan vi bruka övervåld på dem, vi skola beskärma, och draga där penningar in med, så måste de komma, som göra övervåld på oss igen, att det måste då med övervåld utläggas, som med övervåld inlagt är.
5. Den det icke tro vill, han måste av förfarenheten det väl förnimma. Gud låter övervåld intet ostraffat bliva, besynnerligen när de det bruka, som på deras ämbetes vägnar det avvärja skola. Därföre må var och en herre se sig visligen före vem han sänder ut för befallningsman eller fogde, och må han väl så säga till honom: far ut och var mig huld och trogen, och låt ingen orättfärdig penning komma mig till handa, eller orättfärdiga sakören, ty där gör du mig skada med. Och detta vare nu sagt om dem, som lagen vränga efter saköre, görande mången fattig man övervåld och orätt med, men om lagliga och skäliga sakören är det icke sagt och förståendes.
6. Domaren skall grant veta lagen, där han efter döma skall, ty lagen skall vara honom för en rättelse.
7. Alla lagar skola vara sådana, att de tjäna till det meniga bästa, och därföre då lagen bliver skadlig, så är det icke mera lag, utan olag, och bör avläggas.
8.
En god och beskedlig domare är bättre än god lag, ty han kan alltid laga efter lägligheten. Där en ond och orättvis domare är, där hjälper god lag intet, ty han vränger och gör dem orätt efter sitt sinne.
9. Det rätt och skäl icke är, det kan icke heller vara lag: för de skäl som lagen haver med sig, gillas hon.
10. All lag bör med beskedlighet driven varda: förty högsta rätt är största orätt, och måste nåden vara med rätten.
11. Lagen gillar icke allt det hon icke straffar: förty all misshandel kan icke uppräknas i lagboken.
12. Domaren akte i all lag, vad hans uppsåt var som lagen gjorde, annars varder hon missbrukad och vändes till ett annat sinne, än hans mening var som lagen gjorde.
13. Den menige mans bästa är den yppersta lagen, och därföre det som finnes den menige man till nytta vara, det bör hållas för lag, ändock att beskriven lag efter orden synes annorlunda lyda.
14. Landssed, när hon icke haver oskäl med sig, bör räknas för lag, där man efter döma må.
15. Oseder bör ingen hjälpa, det är: ingen kan hjälpa sin sak därmed, att han säger många vara, som så göra som han gjort haver, efter det finnes vara emot lagen, det som han gjort haver.
16. Allmänneliga ordseder brukas ofta för lag, vilka äro också lag, sådana som dessa här efterfölja:
1. Den som går i borgen, han går i betalning.
2. Hött är med intet bött, dock icke på alla rum.
3. Avundsman bör icke vittna.
4. Förord bryter lag.
5. Olaga fång är ofång.
6. Man skall icke bättra ont med hälften värre.
7. Ingen må vara domare i sin egen sak.
8. Efter ens tal skall ingen dömas.
9. En ärelös man bör icke vittna.
10. Den där slår, han bryter.
11. Vilja eller våld är icke landsrätt.
12. Det är icke allt sant som sanning är likt.
13. Var och en är sin välds vän.
14. Det man gärna ser, där vittnar och håller man gärna med.
15. Man äger lag och ej slag med andra hava.
16. Den icke haver fä, han böte med kropp.
17. Känd sak är så god som vittnad.
18. Gjord gärning haver ingen återvändning.
19. Där en bryter med, där skall han ock bättra med.
20. Okänd man givs icke vitsord.
21. Den sin frihet missbrukar, är värd att mista henne.
Och många andra sådana uppenbarliga och allmänneliga ordseder pläga brukas för lag, så att där må dömas efter. Förty sådana allmänneliga ordspråk äro såsom andra regler, och en grund där lagen är utdragen av, vilka en domare bör veta.
17. Det konung med skäl vill, det skall räknas för lag, och det som menige man samtycka.
18. Den gör emot lagen, som gör emot lagens mening, ändock han synes göra som orden lyda i lagen, och sådant sker ofta här i Sverige, där man vränger lagen efter saköre, icke aktande hans mening, som lagen gjorde, och våld och avund gör här mycket.
19. All lag är insatt för rätt och skäl, och icke för saköre skull. Förty saköre är ett straff, som dem går över, som lagen bryta, men lagen vill hellre vara obruten än bruten, och såge så hellre att inga sakören skulle behövas.
20. Där man haver icke beskriven lag uppå, där skall man bruka landets skäliga sedvänja för lag, och döma därefter.
21. Lika brott kräver lika straff, och därföre skall man icke se därefter, att en är fattig eller rik, utan straffa den ena som den andra, där lika brott äro.
22. Domaren skall tala saktmodeligen med dem som komma för rätten, annars varder han misstänkt, att han icke skall döma rätt, och den misstanken får den till honom som illa tilltalad varder. Förty att man kommer icke för domaren i den akt, att man skall där bannad bliva eller illa tilltalad, utan till att söka sin rätt. Men där saken så begiver sig, att någon part måste straffas med ord, då skall det ske när saken är rannsakad, och domen är avsagd, och icke förr.
23. När domaren sitter för rätta, skall han icke vara på någon part vred, förty vreden förhindrar honom, att han icke kan besinna vad rätt är i saken.
24. Domaren skall icke vara för hastig till att döma, förrän han saken väl begrundat haver, ty en hastig dom är sällan god och rätt.
25. Ingenting är domaren så storligen av nöden som beskedlighet, att han vet när han skall vara sträng, och när han skall vara mild i lagen, ty allt straff bör vara till förbättring, och straffet bör vara sådant, om möjligt är, att det icke förhindrar honom, som straffad varder, till att bättra sig. Såsom sker med dem, där stulit hava, de stå vid stupona, mista öronen och visas av by, om sådana människor rymma bort i främmande land, där ingen känner dem, och vilja sedan bättra sig, och föra ett gott leverne, så varda de aldrig betrodda, och är det straffet honom, som straffad är, ett hinder, och bliver han däröver förtvivlad, och värre än han var tillförene, och hade fördenskull bättre varit, att han hade strax mist livet. Sådant sker ock med horkonor som sättas på kåken, och visas av by, att där de tillförene bedrevo hor med en eller två, de bliva sedan var mans horor, vilket är icke till förbättring, utan givs med sådana straff tillfälle till att bliva värre än man var tillförene. Därföre skall domaren i sådana saker bruka beskedlighet, att man icke tager ett ont och gör det hälften värre, men lagen kräver alltid förbättring, och till förbättring bör hon driven varda.
26. Domaren skall icke vara för hastig till att döma, att någon mans ära och goda rykte förkränkt varder, och därföre göra de ganska obeskedligt, ja ock stor orätt därtill med, som komma en god oberyktad man eller kvinna i uppenbart rop och rykte, och tvinga honom eller henne gå lag före, på det de kunde få saköre därmed, ändock att de intet skäl hava därtill, som de lägga honom eller henne före. Sådana domare göra tvärt emot sitt ämbete och befallning: förty domarämbetet är sådant, att man skall ju alltid vara snarare till att hjälpa, än till att stjälpa, beskydda en mans ära och goda rykte, och icke förkränka, med mindre än att saken är så uppenbar vorden med skäl och bevis, att intet beskydd hjälpa kan. Och därföre är det ett förbannat ting, där Gud vill högeligen straffa över, att man söker så saköre, att en god mans rykte, heder och ära varder däröver förkränkt. Och sådant gillar icke Sveriges lag, den där icke tillåter, att man skall vara hastig till att tro det som går en mans heder och ära eller liv uppå, med mindre än att till äro sex manna vittnen. Av vilket är klart på taga, att lagen icke vill att vart och ett löst rykte som uppkommer, skall hava vitsord, därföre skjuter hon till så många vittnen.
27. Det är uppenbart orätt, och kan mycket ont av komma, att domaren för ett löst tal eller rykte skull, kan komma en eller tvinga någon till lagen, med mindre att där är någon annan liknelse till: förty en mans ovän kan snart komma en ett ont rykte uppå gång för avund och illvilja skull. Man ser ock uppenbarligen och för ögonen, huru ofta många falska rykten komma på gång och gå vitt omkring, skulle man nu strax tvinga dem till lagen, som i sådana rykten komma, då skedde dem stor orätt, den skulle hellre tilltalas, som sådant rykte förer, att han det bevisa skulle.
28. En domare skall icke lätteligen låta någon till laggång, med mindre att nöden tvingar honom därtill, utan han skall hellre söka annat medel till att ställa dem till freds som saken står emellan: ty det är befruktandes, att där som ofta gånges lag, där sker ock ofta falska eder, det domaren bör förhindra, besynnerligen här i Sverige, där man är ganska redobogen till att svärja.
29. Där åklagaren haver intet skäl med sig, eller bevis, eller ock liknelse till sitt klagomål, där är svarandens nej så gott som åklagarens ja, och bör ej tvingas till lagen. Men när åklagaren haver något skäl, bevis eller liknelse, eller ock ett vittne med sig, där är hans ja bättre än svarandens nej, och då kommer han honom till lagen. Där så icke är, sker svaranden orätt, om han tvingas till lagen, förty honom bör icke strax gå lag, att honom något vites eller förekastas, med mindre än klagaren haver halvt skäl med sig, då kommer han honom till lagen. Men där åklagaren haver fullt vittne och skäl, på det, som han svaranden viter, där kommer han icke till lagen. Ty att emot uppenbara skäl och vittnen skall ingen städjas till ed, utan han varder då fälld till saken. Men det honom vites med halvt skäl, det må han lägga ifrån sig med lagen.
30. Där åklagaren haver intet annat skäl med sig på sitt klagomål, utan vill hålla det med sin ed, att han haver rätt. med sådan ed kommer han icke svaranden till lagen: förty ed skall icke gå mot ed, ej bör heller eden (efter som man nu där talar om) vara på åklagarens sida, utan på hans sida som svarande är. Med ed skall man svara och icke klaga, och ingen må svärja sig penningar till.
31. Där en varder beslagen med något högmåls ärende eller annan svår sak, det som går på livet, eller heder och ära, och är ej sådant skäl till, att han kan bindas till saken, ej kan han heller komma lag åstad, då säger lagboken att uppsättas skall tolv manna nämnd, värja de honom, vare varder, fälla de honom, vare fälld. Nu är saken stundom så blind att nämnden säger sig varken kunna värja eller fälla, och är så när sedan som förr. Men det är icke rätt sagt, förty om de icke kunna fälla honom, så är han varder nog. och bör givas lös, ty att den, som icke kan bindas till saken, han skall varda fri. Och vad rätt vore det, om man skulle pina och plåga den, som man intet kunde betyga över? Skall man ock alltid mera vara benägen till att hjälpa än stjälpa. Så skall man hälla det för en allmännelig regel i all rättegång, att där som så blinde saker äro, där man icke kan utleta vad rätt är, då skall man giva honom lös som beklagad är, där han än vore brottslig. Förty det är fast bättre att giva en brottslig lös, än pina och plåga honom som obrottslig är. Domaren bör ingen plåga med mindre han haver uppenbara skäl och bevis för sig, gör han däröver, så är det övervåld och orätt, det honom icke väl bekommandes varder.
32. Efter det att vårt folk här i Sverige äro ganska redobogna till att gå lag, vore tillbörligt, att domaren sporde dem till som lagmän äro, vad skäl de veta därmed, och om de hava varit med, och kände honom obrottslig, eller ock annan liknelse hava därtill, där de kunna svärja uppå, och skall domaren ingalunda vara för hastig att städja någon gå fram och svärja, med mindre han först haver rannsakat, om det är den man, som bör tillåten varda.
33. Där som svaranden haver skäliga bevis eller vittne för sig, med vilket han kan nederlägga åklagarens klagomål, då är det orätt, att honom lägges ändå därutöver lag före. Förty honom bör vittne och bevis njuta, om de skäliga äro och domaren kan gilla dem. Men där skälen icke göra fyllest, där tvingas han till lagen: där man icke kan försvara sig med skäl och vittne, där skall man då försvara sig med laggång och ed.
34. De där gå lag med en, pläga så svärja vid detta eller annat sådant sätt; jag beder mig så Gud hjälpa, att hans ed är ren och icke men. Sådan är en farlig ed, med mindre att en förvet sig desto bättre i saken, och är befruktandes, att många falska eder ske, där Gud varder högeligen igenom förtörnad, vilket domaren bör avställa. Därföre borde lagmännerna svärja vid detta eller annat sådant sätt: jag beder mig så Gud hjälpa, att av de skäl och liknelser som jag vet av sakerna, och av den umgängelse, som jag haver haft med denna mannen, tror jag att hans ed är ren och icke men. Och så kunde lagmännerna svärja rätt och icke orätt, ändock han, som saken gäller på, haver själv svurit orätt, och så är bättre att Guds förtörnelse bliver desto mindre, att en haver svurit orätt, än att så många skola falskeligen svärja. När då sex eller tolv mera eller mindre goda betrogne män hava det svurit. att de tro honom som saken givs vara obrottslig, så skall då domaren efter sådana gode mäns tro döma honom fri, och så hänger då domen på hans egen ed som lagen går, och deras tro som med honom svärja, och skall det vara domaren skäl och grund nog till att döma honom fri. Och där sådan lag sedan driven varder, bliver ingen menedig, utan den som saken gälde uppå, med mindre att det kan bevisas, att någon av lagmännerna visste det med honom att han brottslig var, då äro de (om så finnes) menedare och böra straffade bliva.
35. All dom skall befästas med uppenbara skäl och bevis, ty domaren skall intet döma utan efter skäl och bevis. Där åklagaren intet kan bevisa, där är svaranden fri, ty åklagaren bör hava med sitt klagomål skäl och bevis.
Man skall icke alltid döma om gärningar, såsom de gjorda och skedda äro, utan man måste tillse, i vad akt och mening de äro gjorda. Man skall döma gärningen efter hans mening, som henne gjorde, om det skett är av berått mod eller ej. Och därföre kan man icke alltid komma honom tjuvsak uppå, som andra något hemligen avhänder, förty det kan hända att en haver tagit vilt, och ment det hava varit sitt som icke var hans, eller annat sådant, eller där en stjäl av vanartighet, och annan av rätt fattigdom. Ingen kommer man tjuvsak uppå, med mindre än han haver vetande och med vilja lönnligen tagit en annan sitt ifrån. Så är det ock i alla andra saker, att man måste mera se uppå uppsåtet och meningen, än man ser på gärningen.
36. Efter att gemenligen ske plägar här i Sverige, att där två träta och kiva samman, då plägar ofta den ena kalla den andra en tjuv, eller annat sådant, och den som så kallad varder, stämmer honom till ting eller rätta, och säger att han haver lagt honom tjuveri före, eller annat vad som så är, och vill så komma honom på skada, att han antingen skall stå samma rätt, eller bliva ärelös. Där skall då domaren vara beskedlig, och göra åtskillnad emellan okvädinsord och fullt vite, det är fast annat i vrede och av ett hastigt mod kalla en tjuv eller annat sådant, än med avunds vilja binda honom med lagen av berått mod därtill. Efter det är icke lika brott, så skall det heller icke vara lika straff. Skall ock domaren rätt se till, om det är okvädinsord eller ej, som lagboken därom innehåller.
37. Domaren skall icke tillstädja någon oskäligt vittnesbörd, efter att det plägar ofta ske falska eder med, utan rannsaka om det är icke väldiga vittnen, eller avunds vittnen, eller om det är sådana vittnen, eller skäl med som bör, eller om det är en menedare eller ärelös, eller om han är så känd, att någon vet av honom om han är troendes eller ej, där sådana fel finnas, där gillas icke vittnesbördet. Ingen må heller vittna i sin egen sak, med mindre han är vittne emot sig, ty då är det bekänd sak.
38. Efter den bekännelse, som en varder pint och plågad till, skall ingen dömas, ty sådana bekännelser pläga vara falska, och ofta sker, att många bekänna det som aldrig sant var eller skedde, för den pina skull de lida, med mindre att så kan hända, att av sådan vederkännelse finnas de skäl, som väl må dömas efter. Och hörer där stor beskedlighet till, huru man med sådan pina och pläga umgå skall, att man icke pinar eller plågar den, som ingen skuld haver, och det är ett uppenbart övervåld med jungfrur och andra sådana plågor som brukas, det dock bättre vore hava fördrag, efter där sker så ofta orätt med. Så skall det icke ske utan i högmåls ärende, för dråpeliga saker skull, och därföre göra många fogdar orätt, som så obeskedeligt tvinga dem de gripit hava, till bekännelse, och strax efter samma bekännelse, evad hon är rätt eller orätt, låta de gå straffet där efter, antingen till liv eller penningar, och fatta där uppå att han stod sina gärningar till, ändock han det sedan nekar, när han icke plågas. Där sådant sker, det sker mest för penningar skull, och är ett uppenbart våld och orätt, det herrarna icke tillstädja borde.
39. Många äro ock så till sinnes, att när en mans dom driven varder, att det skulle stå hans ära förnär, och därav kommer ofta, att många säga sig vilja försvara deras ära, då de försvara deras dom, men sådant tal går av oförståndighet. När en domare dömer efter sitt yttersta förstånd, och efter de skäl, som honom föregivna varda, då är han utan skuld. Där saken sedan kommer för en annan, som mera förstånd haver, och bättre bevis framkommer, och varder sedan annorledes dömd, det skall han väl kunna lida, och det är honom intet förnär. Men om det kan förnummet varda, att han för mutor och gåvor, våld eller vänskaps skull haver avsagt en falsk dom, så haver han föga ära inlagt därmed. När någon tvivelaktig sak framkommer, där man haver intet om skrivet, antingen i stads- eller landslagen, ej är heller landssed där man kan döma efter, där må man ju höra gode mäns råd, och döma efter sitt yttersta förstånd och samvete, att saken må ju åtskild vara, ty så kräver domarens ämbete, att han trätor åtskilja skall.
40. Där saken är blind, skall man vara snarare till att hjälpa honom som beklagad är, än honom som klagar, den skall hava båtnaden som faran står, den skall ock stå faran som båtnaden och profiten haver.
41. I alla saker skall domaren veta först, vad namn saken skall givas, om det är edsöre, tjuveri, såramål med vilja eller våda, eller vad som helst det skall räknas före som gjort är, och sedan skall där dömas om, efter som ärendet sig begivit haver.
42. Den vränger lagen, som icke bliver vid hans mening, som lagen gjorde, och det är råds eden emot, att man icke skall lagen vränga. Ingen kan giva annan större rätt än han haver själv, och så kan icke barnet ärva större rätt än föräldrarna, och ingen kan giva annan större fullmakt, än han själv haver.
43. Och detta vare nu sagt domaren till en liten rättelse, och bekänner man det väl, att när man denna ,eget efterfölja vill, som det med rätta bör, varda sakören något mindre, så bliver ock Guds förtörnelse desto mindre, och rätt och skäl ibland menige man bliver desto större, och där ligger mera makt uppå.

Orätt saköre gör ingen herre rik:  Men lag och rätt är Herrans pris


E.  Övrigt
1. 
Otanes stol

Heródotos skriver:
"Det var Otanes' fader Sisamnes, som varit en av de kungliga domarna, men som tagit mutor och fällt en orättfärdig dom, varför konung Kambyses lät dräpa honom och dra av honom hela huden och skära den i remmar varmed han täckte den stol som han suttit och dömt på. Sedan utnämnde Kambyses istället Sisamnes egen son Otanes till domare och bad honom komma ihåg på vilken stol han satt."
(Någon knutpiska eller bestialisk varnagel i form av "Otanes stol" förekommer tack och lov inte i vårt civiliserade samhälle)

2. 
Försök till otillbörlig påverkan...
på rättvisans tjänstemän från externa intressenter ökar och bevakas på olika sätt. Se rapporten BRÅ 2005:18 "Otillåten påverkan riktad mot myndighetspersoner, - från trakasserier, hot och våld till amorös infiltration." Se även SOU 2004:1.


F.    
"Den Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna"
(av 4 november 1950 i samstämmighet med FN-stadgan). Konventionen införlivades i Sveriges grundlag 1 januari 1995. 

Europadomstolen (ECHR) behandlar endast anmälningar angående eventuella brott mot Europakonventionen vilka kan anses ha kränkt medborgarens grundläggande rättigheter. Europadomstolen tar inte ställning till hur man i domstolarna i landet ifråga har bedömt åberopad bevisning och rättslig argumentation. ECHR gör således ingen överprövning av Hovrättens eller Högsta domstolens beslut eller dom. Om en anmälan passerat nålsögat/förkontrollen och upptagits till prövning (become admissible) bedömer åtta juristdomare från Europarådets medlemsstater huruvida medborgarens grundläggande rättigheter har kränkts eller ej. Eventuellt utdömt skadestånd beaktar inte vad den klagande parten yrkat i landets domstolar gentemot någon motpart, utan utgörs vanligtvis av ett ideellt skadestånd för kränkning samt viss ersättning för rättegångskostnader i Europadomstolen. Den enskilde anmälaren bör likväl ange storleken på sin totala skada (pekuniär + ideell), eftersom ECHR om möjligt försöker uppnå en förlikning mellan medborgaren och ifrågavarande stat. ECHR kan om parterna så önskar avge dom enbart på ingivna handlingar - således utan muntlig förberedelse och huvudförhandling.
Om ECHR exempelvis konstaterar att den svenska anmälaren inte erhållit en rättvis rättegång utgör detta resningsgrund i Högsta domstolen och ett berättigat krav på att rättegången tas om i den rättsinstans som felat eller att ursprungliga yrkanden tillmötesgås. (På grund av jäv bör rättegång om möjligt ske i domstol på annan ort.) Man kan även rikta skadeståndskrav mot staten för all den skada man lidit till följd av att ens sak inte prövats korrekt och på objektiva och rättfärdiga grunder. Eftersom det för närvarande (år 2006) ligger över 80.000 anmälningar i Europadomstolen i Strasbourg, är det ytterst få av dessa som kommer att företas till fullständig prövning med åtföljande vägledande dom.
Observera att Europadomstolen i Strasbourg inte skall förväxlas med EG- (eller EU-) domstolen i Bryssel. Där behandlas frågor om eventuella brott mot Rom-traktaten och andra EU-rättsliga bestämmelser och inte frågor om grundläggande mänskliga rättigheter, diskriminering etc.

Europakonventionen
stipulerar att konventionsländerna  skall efterleva bland annat följande (se konventionstexten i sin helhet via denna länk):
(Se även Europeiska Unionens stadga om de grundläggande rättigheterna)


Artikel 1 - Skyldighet att respektera de mänskliga rättigheterna
De höga fördragsslutande parterna skall garantera var och en, som befinner sig under deras jurisdiktion, de fri- och rättigheter som anges i avdelning I av denna konvention.
Artikel 6 - Rätt till en rättvis rättegång
(utdrag)
1. Var och en skall, vid prövningen av hans civila rättigheter och skyldigheter eller av en anklagelse mot honom för brott, vara berättigad till en rättvis och offentlig rättegång inom skälig tid och inför en oavhängig och opartisk domstol som upprättats enligt lag.....
Artikel 13 - Rätt till ett effektivt rättsmedel
Var och en, vars i denna konvention angivna fri- och rättigheter kränkts, skall ha tillgång till ett effektivt rättsmedel inför en nationell myndighet och detta även om kränkningen utförts av någon i offentlig ställning.
Artikel 14 - Förbud mot diskriminering
Åtnjutandet av de fri- och rättigheter som anges i denna konvention skall säkerställas utan någon åtskillnad såsom på grund av kön, ras, hudfärg, språk, religion, politisk eller annan åskådning, nationellt eller socialt ursprung, tillhörighet till nationell minoritet, förmögenhet, börd eller ställning i övrigt.

Något om ECHR:s domar och allmänna regler:
Artikel 43 - Hänskjutande till domstolen i stor sammansättning
1. Var och en av parterna i målet får inom en period av tre månader från den dag då kammaren meddelat dom i undantagsfall begära att målet skall hänskjutas till domstolen i stor sammansättning.
2. En panel med fem ledamöter av domstolen i stor sammansättning skall bevilja en sådan begäran om målet ger upphov till en allvarlig fråga som rör tolkningen eller tillämpningen av konventionen eller protokollen till denna eller rör en allvarlig fråga av allmän betydelse.
3. Om panelen beviljar begäran, skall domstolen i stor sammansättning avgöra målet genom dom.
Artikel 44 - Slutgiltiga domar
1. Dom som meddelas av domstolen i stor sammansättning är slutgiltig.
2. Dom som meddelas av en kammare blir slutgiltig
a) när parterna förklarar att de inte kommer att begära att målet hänskjuts till domstolen i stor sammansättning eller
b) tre månader efter den dag då domen meddelades, om hänskjutande till domstolen i stor sammansättning inte har begärts eller
c) när panelen i domstolen i stor sammansättning avslår en begäran om hänskjutande enligt artikel 43.
3. Den slutgiltiga domen skall offentliggöras.


G.
Se även några beslut som antagits av FN (Förenta Nationerna):

U.N. Basic Principles on the Judiciary, GA resolution 40/32, Article 10 (Qualifications, selection and training)
samt U.N:s Convention against Corruption.


Generell anmärkning rörande den svenska rättskulturen:
Till följd av förordningar och praxis har Sverige en rättskultur som är beskyddande eller ansvarsbefriande för myndigheter och myndighetspersoner. Domstolarna står i Sverige inte fria från staten. Till skillnad från de flesta andra länder är det regeringen som enväldigt och utan insyn tillsätter cirka 150 av de högsta domarämbetena Sverige samt utnämner ordinarie domare. I övriga Norden kan domare bara avskedas av domstol, medan svenska domare kan förflyttas eller avskedas av ett regeringsorgan. Den jurist som inte vill tjäna den politiska makten, riskerar att ödelägga sin domarkarriär. För att rättvisa inte skall vrängas, behövs självständiga domare i oberoende domstolar. I Sverige finns ingetdera. Erfarna samhällsvetare anser Sverige vara ”freds- eller trygghetsskadat” till skillnad från andra länder, som efter 2:a världskriget gjorde upp mot medlöperi och myndighetsmissbruk.
De svenska jävs- och domarreglerna är ålderdomliga och saknar egentligen någon kännbar straffsanktion. Vid avsked står alltid andra juristtjänster till reds. Tvånget för juristen att i sin domargärning vara objektiv och göra åtskillnad på sak och person är inte alltför påfrestande då Sverige saknar effektiva rättsmedel och sanktioner mot sin domstolspersonal.

_____________________________________
 

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna  (för envar individ på jorden)

Förenta Nationernas generalförsamling antog och kungjorde den 10 december 1948 en allmän förklaring om de mänskliga rättigheterna.
Omedelbart efter denna historiska händelse uppmanade generalförsamlingen alla medlemsstater att offentliggöra förklaringens text och att "göra den spridd, känd, läst och förstådd framför allt i skolor och andra undervisningsinstitutioner utan hänsyn till olika länders eller regioners politiska förhållanden".

FN:S ALLMÄNNA FÖRKLARING OM DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA:

Eftersom erkännandet av det inneboende värdet hos alla som tillhör människosläktet och av deras lika och obestridliga rättigheter är grundvalen för frihet, rättvisa och fred i världen,

Eftersom ringaktning och förakt för de mänskliga rättigheterna har lett till barbariska gärningar som har upprört mänsklighetens samvete, och då skapandet av en värld där människorna åtnjuter yttrandefrihet, trosfrihet och frihet från fruktan och nöd har tillkännagivits som folkens högsta strävan,

Eftersom det är väsentligt för att människorna inte som en sista utväg skall tvingas att tillgripa uppror mot tyranni och förtryck att de mänskliga rättigheterna skyddas genom rättsstatens principer,

Eftersom det är väsentligt att främja utvecklingen av vänskapliga förbindelser mellan nationerna,

Eftersom Förenta nationernas folk i stadgan åter har bekräftat sin tro på de grundläggande mänskliga rättigheterna, den enskilda människans värdighet och värde samt mäns och kvinnors lika rättigheter och har beslutat att främja sociala framsteg och bättre levnadsvillkor under större frihet,

Eftersom medlemsstaterna har åtagit sig att i samverkan med Förenta nationerna säkerställa en allmän och faktisk respekt för och efterlevnad av de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna,

Eftersom en gemensam uppfattning om innebörden av dessa rättigheter och friheter är av största betydelse för att uppfylla detta åtagande,

tillkännager generalförsamlingen denna allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna som en gemensam norm för alla folk och nationer i syfte att alla människor och samhällsorgan med denna förklaring i ständig åtanke skall sträva efter att genom undervisning och utbildning främja respekten för dessa rättigheter och friheter samt genom progressiva åtgärder, både nationellt och internationellt, se till att de erkänns och tillämpas allmänt och effektivt både bland folken i medlemsstaterna och bland folken i områden som står under deras jurisdiktion.

Artikel 1
Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De har utrustats med förnuft och samvete och bör handla gentemot varandra i en anda av gemenskap.

Artikel 2
Var och en är berättigad till alla de rättigheter och friheter som uttalas i denna förklaring utan åtskillnad av något slag, såsom på grund av ras, hudfärg, kön, språk, religion, politisk eller annan uppfattning, nationellt eller socialt ursprung, egendom, börd eller ställning i övrigt. Ingen åtskillnad får heller göras på grund av den politiska, rättsliga eller internationella status som råder i det land eller det område som en person tillhör, vare sig detta land eller område är oberoende, står under förvaltarskap, är icke-självstyrande eller är underkastat någon annan begränsning av sin suveränitet.

Artikel 3
Var och en har rätt till liv, frihet och personlig säkerhet.

Artikel 4
Ingen får hållas i slaveri eller träldom; slaveri och slavhandel i alla dess former skall vara förbjudna.

Artikel 5
Ingen får utsättas för tortyr eller grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning.

Artikel 6
Var och en har rätt att överallt erkännas som en person i lagens mening.

Artikel 7
Alla är lika inför lagen och är berättigade till samma skydd av lagen utan diskriminering av något slag. Alla är berättigade till samma skydd mot alla former av diskriminering som strider mot denna förklaring och mot varje anstiftan till sådan diskriminering.

Artikel 8
Var och en har rätt till verksam hjälp från sitt lands nationella domstolar mot handlingar som kränker hans eller hennes grundläggande rättigheter enligt lag eller författning.

Artikel 9
Ingen får godtyckligt anhållas, hållas fängslad eller landsförvisas.

Artikel 10
Var och en är på samma villkor berättigad till en rättvis och offentlig förhandling vid en oberoende och opartisk domstol vid prövningen av hans eller hennes rättigheter och skyldigheter och av varje anklagelse om brott mot honom eller henne.

Artikel 11
1. Var och en som är anklagad för brott har rätt att betraktas som oskyldig till dess att hans eller hennes skuld lagligen har fastställts vid en offentlig rättegång, där personen åtnjuter alla rättssäkerhetsgarantier som behövs för hans eller hennes försvar.
2. Ingen får fällas till ansvar för en gärning eller underlåtenhet som inte utgjorde ett brott enligt nationell eller internationell lag vid den tidpunkt då den begicks. Det får inte heller utmätas strängare straff än vad som var tillämpligt vid den tidpunkt brottet begicks.

Artikel 12
Ingen får utsättas för godtyckligt ingripande i fråga om privatliv, familj, hem eller korrespondens och inte heller för angrepp på sin heder eller sitt anseende. Var och en har rätt till lagens skydd mot sådana ingripanden och angrepp.

Artikel 13
1. Var och en har rätt att fritt förflytta sig och välja bostadsort inom varje stats gränser.
2. Var och en har rätt att lämna varje land, även sitt eget, och att återvända till sitt land.

Artikel 14
1. Var och en har rätt att i andra länder söka och åtnjuta asyl från förföljelse.
2. Denna rätt får inte åberopas vid rättsliga åtgärder som genuint grundas på icke-politiska brott eller på gärningar som strider mot Förenta nationernas ändamål och grundsatser.

Artikel 15
1. Var och en har rätt till en nationalitet.
2. Ingen får godtyckligt fråntas sin nationalitet eller nekas rätten att ändra nationalitet.

Artikel 16
1. Fullvuxna män och kvinnor har rätt att utan någon inskränkning med avseende på ras, nationalitet eller religion ingå äktenskap och bilda familj. Män och kvinnor skall ha samma rättigheter i fråga om äktenskaps ingående, under äktenskapet och vid dess upplösning.
2. Äktenskap får endast ingås med de blivande makarnas fria och fulla samtycke.
3. Familjen är den naturliga och grundläggande enheten i samhället och har rätt till samhällets och statens skydd.

Artikel 17
1. Var och en har rätt att äga egendom, både enskilt och tillsammans med andra.
2. Ingen får godtyckligt fråntas sin egendom.

Artikel 18
Var och en har rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet. Denna rätt innefattar frihet att byta religion och trosuppfattning och att, ensam eller i gemenskap med andra, offentligen eller enskilt, utöva sin religion eller trosuppfattning genom undervisning, andaktsutövning, gudstjänst och religiösa sedvänjor.

Artikel 19
Var och en har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet att utan ingripande hysa åsikter samt söka, ta emot och sprida information och idéer med hjälp av alla uttrycksmedel och oberoende av gränser.

Artikel 20
1. Var och en har rätt till frihet i fråga om fredliga möten och sammanslutningar.
2. Ingen får tvingas att tillhöra en sammanslutning.

Artikel 21
1. Var och en har rätt att delta i sitt lands styre, direkt eller genom fritt valda ombud.
2. Var och en har rätt till lika tillträde till offentlig tjänst i sitt land.
3. Folkets vilja skall utgöra grundvalen för statsmakternas myndighet. Folkviljan skall uttryckas i periodiska och verkliga val, som skall genomföras med tillämpning av allmän och lika rösträtt och hemlig röstning eller ett likvärdigt fritt röstförfarande.

Artikel 22
Var och en har, i egenskap av samhällsmedlem, rätt till social trygghet, och är berättigad till att de ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter som krävs för hävdandet av hans eller hennes människovärde och utvecklingen av hans eller hennes personlighet, förverkligas genom nationella åtgärder och mellanfolkligt samarbete i enlighet med varje stats organisation och resurser.

Artikel 23
1. Var och en har rätt till arbete, fritt val av sysselsättning, rättvisa och tillfredsställande arbetsförhållanden samt till skydd mot arbetslöshet.
2. Var och en har utan diskriminering rätt till lika lön för lika arbete.
3. Var och en som arbetar har rätt till en rättvis och tillfredsställande ersättning som ger honom eller henne och hans eller hennes familj en människovärdig tillvaro och som vid behov kan kompletteras med andra medel för socialt skydd.
4. Var och en har rätt att bilda och ansluta sig till fackföreningar för att värna sina intressen.

Artikel 24
Var och en har rätt till vila och fritid, innefattande skälig begränsning av arbetstiden samt regelbunden betald ledighet.

Artikel 25
1. Var och en har rätt till en levnadsstandard tillräcklig för den egna och familjens hälsa och välbefinnande, inklusive mat, kläder, bostad, hälsovård och nödvändiga sociala tjänster samt rätt till trygghet i händelse av arbetslöshet, sjukdom, invaliditet, makas eller makes död, ålderdom eller annan förlust av försörjning under omständigheter utanför hans eller hennes kontroll.
2. Mödrar och barn är berättigade till särskild omvårdnad och hjälp. Alla barn skall åtnjuta samma sociala skydd, vare sig de är födda inom eller utom äktenskapet.

Artikel 26
1. Var och en har rätt till utbildning. Utbildningen skall vara kostnadsfri, åtminstone på de elementära och grundläggande stadierna. Den elementära utbildningen skall vara obligatorisk. Yrkesutbildning och teknisk utbildning skall vara tillgänglig för alla. Den högre utbildningen skall vara öppen för alla med hänsyn till deras förmåga.
2. Utbildningen skall syfta till att utveckla personligheten till fullo och till att stärka respekten för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Utbildningen skall också främja förståelse, tolerans och vänskap mellan alla nationer, rasgrupper och religiösa grupper samt främja Förenta nationernas verksamhet för fredens bevarande.
3. Rätten att välja utbildning för barnen tillkommer i första hand deras föräldrar.

Artikel 27
1. Var och en har rätt att fritt delta i samhällets kulturella liv, att njuta av konst samt att få ta del av vetenskapens framsteg och dess förmåner.
2. Var och en har rätt till skydd för de ideella och materiella intressen som härrör från vetenskapliga, litterära och konstnärliga verk till vilka han eller hon är upphovsman.

Artikel 28
Var och en har rätt till ett socialt och internationellt system där de rättigheter och friheter som behandlas i denna förklaring till fullo kan förverkligas.

Artikel 29
1. Var och en har plikter mot samhället, i vilket den fria och fullständiga utvecklingen av hans eller hennes personlighet ensamt är möjlig.
2. Vid utövandet av sina rättigheter och friheter får en person endast underkastas sådana inskränkningar som har fastställts i lag och enbart i syfte att trygga tillbörlig hänsyn till och respekt för andras rättigheter och friheter samt för att tillgodose ett demokratiskt samhälles berättigade krav på moral, allmän ordning och allmän välfärd.
3. Dessa rättigheter och friheter får inte utövas på ett sätt som är oförenligt med Förenta nationernas ändamål och grundsatser.

Artikel 30
Ingenting i denna förklaring får tolkas som att det innebär en rätt för en stat, en grupp eller en enskild person att ägna sig åt en verksamhet eller att utföra en handling som syftar till att omintetgöra någon av de rättigheter eller friheter som anges i förklaringen.

__________________________

H.   TJÄNSTEFELS- OCH DISCIPLINANSVAR FÖR ÅKLAGARE OCH DOMARE 

EN GENOMGÅNG AV LAGSTIFTNING OCH ÅTALSPRAXIS M.M.
Studie av överåklagaren Gunnel Lindberg på uppdrag av Riksåklagaren.
(Den ideella upphovsrätten till denna rapport förbehålls författaren.)

___________________________________
 

J.  NÅGRA JÄVSREGLER

Förvaltningslagens jävsregler:  11 § Förvaltningslagen om jäv
11 § Den som skall handlägga ett ärende är jävig
1. om saken angår honom själv eller hans make, förälder, barn eller syskon eller någon annan närstående eller om ärendets utgång kan väntas medföra synnerlig nytta eller skada för honom själv eller någon närstående,
2. om han eller någon närstående är ställföreträdare för den som saken angår eller för någon som kan vänta synnerlig nytta eller skada av ärendets utgång,
3. om ärendet har väckts hos myndigheten genom överklagande eller underställning av en annan myndighets beslut eller på grund av tillsyn över en annan myndighet och han tidigare hos den andra myndigheten har deltagit i den slutliga handläggningen av ett ärende som rör saken,
4. om han har fört talan som ombud eller mot ersättning biträtt någon i saken, eller
5. om det i övrigt finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba förtroendet till hans opartiskhet i ärendet.
     Anm:  Från jäv bortses när frågan om opartiskhet uppenbarligen saknar betydelse.

Följande jävsgrunder kan urskiljas:

Sakägarjäv, intressejäv och släktskapsjäv
Punkt 1 kan delas in i tre olika sorters jäv som ligger ganska nära varandra. Det är till att börja med sakägarjäv, dvs fall där saken angår vederbörande själv. Ett exempel är att någon handlägger ett anställningsärende där han eller hon själv är sökande, ett annat att han eller hon söker ersättning av myndigheten för kostnader och då attesterar sina egna räkningar.
Med sakägarjäv avses inte bara att vederbörande är part i ärendet, utan även att han har ett sådant intresse i ärendet som enligt 22 § förvaltningslagen grundar klagorätt. En handläggare kan alltså vara jävig även om saken inte angår honom så nära att han kan anses som part i beslutsinstansen, men han tillhör kretsen av personer som har rätt att överklaga beslut i ärendet. Saken rör t ex en tilltänkt bebyggelse på en tomt som myndigheten har och som ligger intill handläggarens egen tomt. Bara den omständigheten att en sak angår någon i egenskap av samhällsmedborgare – eller som intresserepresentant i ett organ – utgör emellertid inte en grund för jäv enligt denna punkt, som förutsätter ett rättsligt intresse i saken.

Intressejäv däremot handlar om det faktiska intresset och innebär att ärendets utgång kan väntas medföra synnerlig nytta eller skada för den som handlägger ärendet. Ett vanligt exempel brukar vara att handläggaren äger aktier i ett bolag som uppträder som part i ärendet. I vår verksamhet bör exempelvis en lärare, som har ekonomisk vinning av ett läromedel i egenskap av författare eller på annat sätt, anses jävig på grund av intressejäv, då ett beslutsorgan för forsknings- och utbildningsfrågor diskuterar läromedlets eventuella användning som kurslitteratur. Eftersom det vanligen ställs krav på ekonomisk vinning omfattas inte kursmaterial som framställs i anställningen endast för att användas i anställningen, t ex ihopklippta kompendier eller seminarieuppgifter.
En fråga som ibland diskuteras är om anställda vid en institution skulle kunna anses jäviga att delta i omorganisation och omdimensionering av verksamheten. Här kan situationerna skifta och därmed bedömningen, men generellt måste ju myndigheten, dvs genom sina befattningshavare, kunna sköta verksamheten inom ramen för myndighetens allmänna kompetens. Så i den mån man har att i anställningen behandla frågan om nedskärningar i verksamheten, som i något led berör också de egna arbetsuppgifterna, bör man normalt inte anses jävig. Skillnaden mot anställningsärendet skulle närmast vara, att där står den sökande som enskild, precis som icke-anställda sökande, i förhållande till myndigheten.
En liknande situation innebär t ex beslutsfattande om fördelning av anställningar som doktorand. Är den tilltänkta handledaren för en tilltänkt doktorand jävig att delta i beslutet? Om det inte föreligger även andra band mellan handledaren och doktoranden i fråga, i vilket fall det kan bli fråga om släktskapsjäv eller s k delikatessjäv, torde intressejäv inte anses föreligga när en befattningshavare på detta sätt deltar i beslut som rör omfattningen av de egna arbetsuppgifterna. Se dock nedan under punkterna 3 och 5.

Släktskapsjäv innebär att handläggaren är jävig inte bara då han själv berörs av ärendet enligt de ovan nämnda jävsformerna, utan även då vissa närstående personer till honom gör det. "Annan närstående" omfattar naturligtvis sammanboende, men även mer tillfälliga förbindelser grundlägger jäv enligt denna regel. Sedan en sådan relation avslutats föreligger i stället oftast delikatessjäv enligt punkt 5.

Ställföreträdarjäv
Punkt 2 handlar om ställföreträdarjäv, som uppstår om den som handlägger ett ärende eller någon närstående är ställföreträdare för den som saken angår eller för någon som kan vänta synnerlig nytta eller skada av ärendets utgång. Regeln har betydelse framför allt när handläggaren är företrädare för en juridisk person, t ex aktiebolag, förening eller stiftelse, som direkt berörs av ärendet. Med företrädare avses den som har behörighet att företräda den juridiska personen i fråga som firmatecknare eller liknande. Bara det förhållandet att någon är medlem i styrelsen för en berörd förening grundar däremot inte generellt jäv. Vidare faller situationer då handläggaren är exempelvis förmyndare, god man eller förvaltare för en fysisk person under denna punkt.
Inom universitetsvärlden är det vanligt, att forskare och andra befattningshavare har uppdrag i t ex forskningsråd, fristående forskningsstiftelser, förlag, utvecklingsbolag etc. Sådana engagemang kan många gånger främja den vetenskapliga verksamheten. För att behålla respekten för såväl forskningens objektivitet som myndighetens är det dock nödvändigt att ge akt på jävsproblematiken i dessa fall, som t ex Justitiekanslern påtalat i ett ärende som rörde Medicinska forskningsrådets handläggning av ärenden om utnyttjande av löntagarfondsmedel för medicinsk forskning (JK beslut 941212 och 950327 i ärendena 3805-92-21 och 4225-92-21).

Tvåinstansjäv
Punkt 3 - Tvåinstansjäv föreligger, då en handläggare i högre instans tagit en sådan befattning med saken redan i lägre instans att hans objektivitet kan ifrågasättas. För att det skall föreligga tvåinstansjäv krävs det dock dels att det rör sig om den slutliga handläggningen av ett ärende, dels att ärendet hamnat hos den överordnande myndigheten genom överklagande eller underställning eller på grund av tillsyn. Tvåinstansjäv omfattar således inte det fallet att någon hos en och samma myndighet deltar i olika skeden av ett ärendes handläggning Exempelvis utgör det faktum att någon deltagit i remissbehandlingen på institutionsnivå inget jävshinder mot att delta i handläggningen av samma ärende på fakultetsnivå. Inom högskoleväsendet torde jävssituationer som faller under denna punkt förekomma relativt sällan. Men om en handläggare uppträder i dubbla roller i ett ärende, kan det uppstå delikatessjäv enligt punkt 5.

Ombudsjäv eller biträdesjäv
Punkt 4 - Ombudsjäv eller biträdesjäv föreligger om handläggaren har fört talan som ombud eller mot ersättning biträtt någon i saken. Offentliga tjänstemän är i sin tjänst skyldiga att i viss utsträckning bistå parter med råd och anvisningar. Denna serviceplikt finns fastslagen i 4 § förvaltningslagen. Det kan vara av allmänt intresse att tjänstemännen också utanför tjänsten lämnar sådant bistånd. Det är för att inte på ett skadligt sätt begränsa tjänstemännens möjlighet att lämna service åt medborgarna som ombuds- och biträdesjävet begränsats till fall då biträde lämnats mot ersättning.
I likhet med vad som gäller för ställföreträdarjäv, kan ombuds- och biträdesjäv uppstå i samband med bisysslor. Förbudet mot förtroendeskadliga bisysslor är till viss del ägnat att förebygga uppkomsten av jävssituationer av det slag som faller in under punkt 4.

Grannlagenhets- eller delikatessjäv
Punkt 5 innehåller en allmänt avfattad regel som syftar till att fånga upp sådana jävssituationer, grannlagenhets- eller delikatessjäv, som inte täcks av de övriga jävsgrunderna. Enligt denna generalklausul blir den som skall handlägga ett ärende jävig om det i övrigt finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba förtroendet till hans opartiskhet i ärendet. Med hänsyn till regelns allmänna utformning är det inte möjligt att uttömmande ange vilka fall som går under den, men det kan t ex röra sig om ekonomiskt beroende samt stark vänskap eller fiendskap.
I anställningsärenden kan frågan uppkomma om relationen mellan en sakkunnig och en sökande konstituerar grannlagenhets- eller delikatessjäv. Det kan exempelvis röra sig om att de gemensamt har publicerat vetenskapliga arbeten eller att de med stort engagemang varit inblandade i vetenskapliga diskussioner. Vad gäller gemensamt författarskap beror bedömningen främst på hur omfattande samarbetet har varit och hur lång tid som förflutit sedan samarbetet upphört. Det är svårt att ange bestämda gränser för hur lång tid som måste ha förflutit efter ett samarbete för att man skall kunna bortse från jävsfrågan, eftersom bedömningen kan påverkas av t ex en mycket snabb utveckling på det aktuella forskningsområdet. När det sedan gäller jävsinvändningar på grund av motsättningar mellan en sakkunnig och en sökande kan först konstateras att bara det faktum att de tillhör olika skolbildningar eller forskningsinriktningar inte grundlägger jäv. Rör det sig däremot om en djupare förankrad fiendskap som leder till att den sakkunniges objektivitet kan ifrågasättas bör jäv anses föreligga.
Ett särskilt problem kan uppstå om en prefekt vid en institution såsom ledamot eller suppleant deltar i rekryteringsgruppens upprättande av förslag till innehavare av en anställning i de fall då det är prefekten som senare skall fatta beslut i ärendet. Några generella regler är vanskliga att fastställa med hänsyn till mångfalden av möjliga situationer med olika ingående moment. Oavsett om prefekten deltar eller ej i nämndens beredning och beslut skall självfallet den kunskap om den sökandes lämplighet som prefekten såsom arbetsledare kan besitta utnyttjas redan under nämndens överläggningar.

Enligt sista stycket i 11 § skall bortses från jäv när frågan om opartiskhet uppenbarligen saknar betydelse. Det är dock viktigt att första att här avses bara ärenden som är helt rutinartade och inte kräver några överväganden av den arten att fråga kan uppkomma om partiskhet eller opartiskhet. Det kan exempelvis röra sig om den administrativa verkställigheten av utanordnandet av löner eller införandet av uppgifter i UPPDOK. Det bör observeras, att exempelvis fråga om förlängning av en anställning som doktorand inte kan anses rutinartad i detta sammanhang.

12 § förvaltningslagen om verkan och prövning av jäv
12 § Den som är jävig får inte handlägga ärendet. Han får dock vidta åtgärder som inte någon annan kan vidta utan olägligt uppskov.
Den som känner till en omständighet som kan antas utgöra jäv mot honom, skall självmant ge det till känna.
Har det uppkommit en fråga om jäv mot någon och har någon annan inte trätt i hans ställe, skall myndigheten snarast besluta i jävsfrågan. Den som jävet gäller får delta i prövningen av jävsfrågan endast om myndigheten inte är beslutför utan honom och någon annan inte kan tillkallas utan olägligt uppskov.
Ett beslut i en jävsfråga får överklagas endast i samband med överklagande av det beslut varigenom myndigheten avgör ärendet.
Enligt 12 § förvaltningslagen får den som är jävig inte handlägga ärendet. Som huvudregel gäller att han varken får vidta någon förberedande åtgärd eller delta i ärendets avgörande. Han får dock vidta åtgärder som inte någon annan kan vidta utan olägligt uppskov. Vid brådskande ärenden, som inte kan skjutas upp, får den som är jävig till och med fatta beslut, om detta är nödvändigt med hänsyn till tidsbristen. Denna undantagsregel skall tolkas restriktivt och det torde vara ytterst sällsynt att en sådan situation uppkommer inom högskoleverksamheten. Bristande planering av arbetet kan aldrig motivera ett avsteg från huvudregeln.
Den som är jävig i ett ärende som föreligger för behandling vid sammanträde skall inte bara avstå från att yttra sig eller delta i omröstning utan också lämna sammanträdeslokalen. Vederbörande kan annars genom sin blotta närvaro utöva inflytande över ärendets avgörande.
Den som känner till omständighet som kan antas utgöra jäv mot honom, skall självmant ge det till känna. Styrelseledamöter, parter och andra kan också göra invändning om jäv.
Det bör påpekas att det är den jäviges tjänsteplikt att ge jävet till känna och att den som underlåtit att anmäla jäv kan meddelas disciplinpåföljd för tjänste­förseelse enligt 14 § lagen om offentlig anställning. När ett ärende som den jävige felaktigt handlagt rör myndighetsutövning kan det också vara fråga om straffbart tjänstefel enligt 20 kap 1 § brottsbalken.
Om det har uppkommit en fråga angående jäv mot någon och ingen annan har trätt i hans ställe, skall myndigheten snarast fatta ett separat beslut i jävsfrågan. I denna situation är den eventuellt jävige i princip jävig att delta i prövningen av jävsfrågan. Bara om myndigheten inte är beslutför utan honom och annan inte kan tillkallas utan olägligt uppskov får han deltaga i prövningen. Om myndigheten vid denna prövning beslutar att jäv inte föreligger eller inte behöver beaktas, deltar handläggaren i ärendets fortsatta behandling.
Om någon som varit skyldig att anmäla jäv inte gjort detta, så blir det fattade beslutet ändå giltigt, tills det eventuellt förklaras ogiltigt efter överklagande av beslut i sakfrågan. En särskild fråga i detta sammanhang är vilken verkan ett beslut har som fattats i strid mot 12 § första stycket. Utgångspunkten är att beslutet inte för den skull automatiskt blir ogiltigt. Huruvida det kommer att undanröjas eller godtas i högre instans efter ett överklagande blir beroende av sakförhållandena i ärendet.
Ett beslut i en jävsfråga får enligt 12 § fjärde stycket överklagas endast i samband med överklagande av det beslut varigenom myndigheten avgör ärendet. Det har ansetts vara rimligt att inte tillåta en överprövning av beslut om ogillande av jävsinvändning redan före myndighetens beslut i sakfrågan, eftersom det fördröjer handläggningen.
Även om det först långt efter det att ett beslut har fattats framkommer att en beslutsfattare varit jävig, finns det en möjlighet att få beslutet ändrat. Om den som varit jävig har handlagt ett ärende och detta har påverkat utgången kan det nämligen föreligga grund för resning. Resning är tänkt som en hjälp när inga andra rättelsemöjligheter, såsom överklagande eller omprövning, finns att tillgå. För att resning skall beviljas krävs synnerliga skäl och förekommer bara i undantagsfall.


K.   ÖVERGRIPANDE UNIVERSALREGEL ENLIGT EUROPADOMSTOLEN
  (ECHR)

Europadomstolen i Strasbourg har föreskrivit följande ovillkorliga förhållningssätt för domare och andra beslutsfattare i nämnder och statliga myndigheter:

”Justice must not only be done, it must also be seen to be done!” 

Fritt översatt till svenska språket:

Rättvisa skall inte bara skipas, det måste även framgå att det är rättvisa som har skipats.
 

Även den rättfärdigaste kan råka illa ut i rättsapparaten. Hjälp oss hjälpa!
Hoppet står till dig som vill ha likhet inför lagen och har en slant över!
Ingressbild: "Makten och Rättvisan"  (Oljemålning av
Sonja EM Andersson)

Till startsidan

Orättfärdiga
 domar

Rättspolitiska
artiklar

Lagar och
etikregler

Forskning efterlyses!

Ändamål Adresser

Stadgar
Protokoll

Stödvillkor Bidragsgivare

Styrelse
Tillsyn

Länkar Boktips

 

©  webbmaster  Uppdaterad 2015-05-23