Rättsstödsfonden SRSF (<till startsidan)
 
 
ILLUSTRERAT TYPFALL OM JURISTERS VÄNSKAPSKORRUPTION

Tre samhällskritiska målningar om kollegial korruption i Sveriges domstolar
Obekväma fakta om våra rättstjänare, som skyr all kritisk revision och är tysta som möss 

De svenska advokaterna, som fått sina privilegier av en lättrogen Riksdag, synes kunna manipulera rättvisans fru Justitia som man vill. Detta går för sig då yrkesdomarna enligt sed och oskriven lag ser till att statens tjänstemän i rättsapparaten skall framstå som absolut tillförlitliga och ofelbara. De blåögda medborgarna vill varken se eller höra något som stör Törnrosasömnen. Och än mindre göra något för att avslöja eller motverka statsmaktens ibland partiska hantering.
Fruktan för överheten är stor och civilkurage är en bristvara i Sverige. Måhända en följd av de socialdemokratiska regeringarnas förkärlek till stordrift och ombudsmannavälde, samt ovilja mot småföretag och privata initiativ? De häpnadsväckande justitiemorden orsakar alltfort stora förluster för tusentals individer och företag, som söker sin rätt i tvister mot advokater.
 

 

 

Denna oljemålning illustrerar hur Advokatsamfundets höga ledamöter försvårar för fru Justitia och rättvisan att leverera korrekta civilrättsliga avgöranden då en advokatkollega är svarande i civilmål. Och beklagligtvis är Sveriges yrkesdomare med på noterna. Danmark tycks sakna vänskapskorruption av svensk typ i sitt rättsväsende. Därför utmynnar tvistemålen mot försumliga danska advokater i bifall till uppdragsgivarna femtio gånger oftare än i vårt land! Är inte denna iakttagelse extremt alarmerande, så säg?
F d justitieministern m m Thomas Bodström flankeras av de kända advokaterna Claes Peyron ("etiknämndens" ordförande) och advokaten Rolf Åbjörnsson (advokatetikens skenheligaste sanningsvittne).

 

  

Målningen visar advokaten Sven Jernryd (till höger), vilken gavs uppdraget att utreda advokatkollegan Lena Ströms egendomliga vårdslöshet och felgrepp (genom korruption), som förorsakade enmansbolaget Klemeco Nord AB miljonförluster. Sven Jernryd undertryckte på ett förslaget sätt advokatkollegans värsta klavertramp och hindrade Fru Justitia att döma rättvist. Därigenom slapp Ström bevisbördan huruvida hennes lömska processfiffel och medvetna desinformation orsakade huvudmannen Klemeco skada. (Se Högsta domstolens talande påpekanden i NJA 1992:60). I mitten står Thomas Bodström, Sveriges tidigare justitieminister och dåvarande ordförande i Justitieutskottet, vilken samtidigt skötte sin advokatrörelse och bevakade advokatsamfundets piedestal och oantastbarhet.
Till vänster sitter dåvarande lagmannen Sigurd Heuman vid Ängelholms tingsrätt, som fördröjde processen i tre år (Klemeco förväntades ju gå i konkurs!) och i sin dom 1996 uttryckligen berömde advokaten Lena Ström för sin väl belönade förmåga att genom hela rättegången grovt vilseleda sin huvudman, samt på ett avgörande sätt avvika från sitt uppdrag och därmed skada sin uppdragsgivare på ett förödande sätt. Inte heller denna gång, då en advokat och juristkollega riskerade bakläxa och ansvar, förnekade sig de skenheliga yrkesdomarna. I Sverige tycks domstolarna ha en stående dagorder att främst värna staten och dess tjänstemän, genom att se till att ingen skugga faller på rättstjänarna, exempelvis advokater och domarna själva. Sådana direktiv gavs bl a av förre justitieministern Lennart Geijer.

Konstnär:
Sonja EM Andersson www.sonjaskonst.se

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

# Läs om många fler rättsfall som innehåller grov kollegial korruption i det svenska rättsväsendet: www.srsf.se    

# Sammanfattning av undertecknads upplevelser, som utgör ett typiskt praktexempel på vad domare och advokater är i stånd till att göra om en korrupt eller vårdslös kollega blivit civilrättsligt stämd och ifrågasatt av en vanlig gräsrot, se:

Så här går det när advokaternas och yrkesdomarnas kollegialitet och kåranda får härja fritt

# Läs en detaljerad redovisning av ovanstående typfall med skriftliga bevis i pdf-format: www.srsf.se/rattsfallsexempel.htm  Detta inrymmer en intressant HD-dom med tanke på det mörkade bevismaterialet, en mycket dubiös ECHR-dom(!), jämte ett falskt, icke diariefört remissutlåtande till HD från chefsjuristen vid Sveriges Mekanförbund(!) jämte ytterligare intressant juridisk materia.

Bertil BURSTRÖM     2014-10-11
Össjö-Boarpsvägen 80, SE-266 91 Munka-Ljungby Mobil: 0705- 83 32 82   E-post: bertil@srsf.se  
Privat hemsida:
www.bertilsuppslag.eu

 

Även den hederligaste kan råka illa ut i rättsapparaten. Hjälp oss hjälpa!
Såväl små som stora belopp välkomnas!  Vi arbetar helt ideellt och har inga administrationskostnader.
Hoppet står till dig som vill ha likhet inför lagen och har någon hundralapp över (eller mer)!

Till startsidan

Orättfärdiga
 domar

Rättspolitiska
artiklar

Lagar och
etikregler

Forskning efterlyses!

Ändamål Adresser

Stadgar
Protokoll

Stödvillkor Bidragsgivare

Styrelse
Tillsyn

Länkar Boktips

 

©  webbmaster  Uppdaterad 2015-03-16